Перейти до контенту

Випуск №33 2021 року

ISSN: 2664-2662
Linking ISSN (ISSN-L): 2616-5317

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» видається Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського з 2005 року. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24068-13908ПР (31. 07. 2019).

 


Повний випуск  pdf


Зміст


І. ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ


ВІТАННЯ ЧЛЕНАМ РЕДКОЛЕГІЇ З ЮВІЛЕЯМИ


pdfТРАДИЦІЯ І НОВАТОРСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ МИКОЛИ ЗИМОМРІ

Тетяна Корольова, Марія Якубовська

DOI:


pdfВЧЕНИЙ-ГУМАНІСТ. ПАТРІОТ УКРАЇНИ (ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ЗИМОМРІ)

Нелля Ничкало

DOI:


pdfSŁOWO JUBILEUSZOWE O PRZYJACIELU Z OKAZJI 75-ŁECIA MYKOŁY ZYMOMRYA

Leszek PAWELSKI, Olga YASKEVYCH

DOI:


pdfO WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ W DIALOGICZNOŚCI Z PROFESOREM MYKOŁĄ ZYMOMRYĄ W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM

Jan Grzesiak, Jurij Wowk

DOI:


pdfDIALOGICZNOŚĆ WOBEC WARTOŚCI TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ I LITERACKIEJ MYKOŁY ZYMOMRYI

Jan Grzesiak

DOI:


pdfDOROBEK NAUKOWY I DYDAKTYCZNY PROF. DR HAB MYKOŁY ZYMOMRYA

Leszek Pawelski

DOI:


pdfРОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В КУЛЬТУРІ СПІЛКУВАННЯ. ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА ЯНА ҐЖЕСЯКА

Микола Зимомря, Іван Зимомря, Ольга Баніт, Наталя Жмаєва

DOI:


pdfPOMIAR I OCENA W MYŚLI TEORETYCZNEJ PROFESORA JANA GRZESIAKA

Bronisław Siemieniecki

DOI:


pdfAUTENTYZM PEDAGOGICZNY PROFESORA GRZESIAKA W BADANIACH AKSJOLOGICZNYCH I EWALUACYJNYCH

Hanna Wojciechowska

DOI:


pdfPASJE PROFESORA JANA GRZESIAKA I JEGO OSIĄGNIĘCIA W PRACY NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ W ZARYSIE

Agnieszka Zaskórska

DOI:


ІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
СПІВРОБІТНИЦТВА ПОЛЬСЬКИХ
ТА УКРАЇНСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ


pdfДИЛЕМИ ЦИФРОВОЇ ШКОЛИ

Влодзімєж Ґоґолек

DOI:


pdfФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА КУРСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Йоланта Касперковяк

DOI:


pdfЕФЕКТИВНІСТЬ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПІСЛЯШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мірослав Кордовскі

DOI:


pdfСТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОГО ВИРАЖЕННЯ ДИТИНИ НА КУРСІ РАННЬОГО МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Рафал Майзнер

DOI:


pdfОЦІНКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ришард Паженцкі

DOI:


pdfДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Йоанна Скібска

DOI:


pdfОЦІНКА ТА ЯКІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ірена Смуцеровіч

DOI:


pdfВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕОРІЇ І ЕФЕКТІВ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Станіслава Влох

DOI:


pdfВИКЛИКИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Ева Зімни

DOI:


pdfФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ: МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ПРИЙОМИ І ЗАВДАННЯ

Олена Вовк, Ігор Добрянський, Олена Зимомря

DOI:


pdfМАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД, СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА

Гліб Данилов, Вікторія Балакірєва, Катерина Василенко

DOI:


pdfОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ФЕМІНІТИВІВ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Ілона Дерік, Дар’я Гуцал

DOI:


pdfДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІ АНТРОПОНІМИ-КОМПОЗИТИ З ЕКСПОНЕНТОМ w [e]ald-

Олександр Іліаді, Ірина Снісаренко

DOI:


pdfОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОВНОЇ ГРИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Анастасія Комісарук, Валерія Хаврель, Наталія Харченко

DOI:


pdfВІЙСЬКОВИЙ ДИСКУРС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ

Тетяна Корольова, Ростислав Соріч, Ольга Александрова

DOI:


pdfЗ ІСТОРІЇ ІНДОЄВРОПЕЇСТИКИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТОХАРСЬКИХ МОВ І ГЕНЕАЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Анжеліка Лихачова

DOI:


pdfОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ АКАДЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ)

Антоніна Лука, Олена Мігова, Вікторія Шутяк

DOI:


pdfСПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ КІНЕСИКИ У ПЕРЕКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Яна Маяцька, Тетяна Деордіца, Вікторія Вакула

DOI:


pdfВЗАЄМОДІЯ КРИТИКА ТА ПИСЬМЕННИКА ЯК СПІВТВОРЧІСТЬ

Наталія Науменко, Мирослава Зимомря

DOI:


pdfКОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВІ ФРЕЙМИ АНГЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Олександра Попова, Ірина Савалюк

DOI:


pdfОПЕРАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ СТАТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ

Надія Приходько, Олександра Балацька, Ольга Ніколова

DOI:


pdfПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ ДУШІ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПОВОЄННІЙ ЛІРИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ

Наталя Романова

DOI:


pdfОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОЛОРОНІМІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Тетяна Стоянова, Олена Коцабенко, Ольга Килимник

DOI:


pdfСПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Оксана Сюренко, Аліна Волкова, Аліна Поперечна

DOI:


pdfВПЛИВ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Костянтин Чумаченко, Ганна Пальонова, Ганна Нагірняк

DOI:


РЕЦЕНЗІЇ


pdfREVIEW OF THE MONOGRAPH «EVALUATION AND INNOVATION IN EDUCATION. MEASUREMENT AND EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATION” EDITED BY JAN GRZESIAK

Prokopiuk Włodzimierz

DOI: