Перейти до контенту

Правила оформлення статті

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. / 12 стор. / 21600 - 22000 знаків з пробілами.  Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм. 

Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14. 

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.


СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. Шифр УДК, з абзацним відступом, у верхньому лівому куті першої сторінки.
 2. Наступний рядок – вирівняно справа інформація мовою, якою написана стаття (українська, російська, англійська, німецька, китайська) – ім’я та по батькові, прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, у якій працює автор, країна, E-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID якщо автор має).
 3. Наступний рядок – назва статті з великої літери напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно центром. Назва має бути короткою (не більше 12 слів) і відображати зміст статті.
 4. Наступний рядок – анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, курсив). Обсяг 1800 знаків без пробілів. Анотація має бути написана зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати.
 5. Наступний рядок – ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив).
 6. Через рядок – основний текст статті.

Стаття обов’язково повинна містити такі елементи із зазначенням у тексті окремим реченнямВступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми); Мета та завдання дослідженняМатеріали та методи дослідження; Результати дослідження (висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Обговорення результатів; Висновки (і перспективи подальших наукових розвідок); Література; References.

 1. Цитування та внутрішньотекстове посилання у тексті подається за стилем АРА, наприклад (Петров, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петров, 2018: 120).
 2. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацного відступу в центрі сторінки безпосередньо після покликання на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.
 3. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
 4. Після основного тексту статті подається список Літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «Література» великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються пронумеровані за алфавітом використані літературні джерела. До списку літератури слід переважно включати посилання на книги та статті з періодичних видань (журнали та збірки), що проіндексовані у провідних міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science тощо). Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 5. Referencesоформлюється згідно зі стандартом АРА.

References – це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Associationstyle.

 1. У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире 

(–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 1. Після викладу матеріалу статті подається інформація українською(якщо стаття написана російською мовою) та англійською мовами про авторів (ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, країна, E-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID ‒ якщо автор має), назва статті, авторське резюме обсягом 1800 знаків, включаючи ключові слова. Резюме має бути зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, методи дослідження, зміст дослідження та його результати. Слід уникати в тексті резюме повного повторення назви статті.
 2. 14.  Наприкінці сторінки вказується дата надсилання статті до редакції журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони, поштова адреса (або адреса відділення нової пошти) для надсилання друкованого екземпляру журналу.

Текст статті та додаткові матеріали надсилати електронною поштою на електронну адресу yukhymets.svetlana@gmail.com (у темі листа вказати прізвище автора).

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку. Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у журналі «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» складає 50 грн. за 1 сторінку тексту форматом А4. 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, китайська, корейська.