Перейти до контенту

Правила оформлення статті

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. (12 с.) 21600–22000 знаків з пробілами. Шрифт тексту — Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5; поля з усіх сторін — 20 мм.

СТРУКТУРА РОБОТИ:

 1. Шифр УДК без абзацного відступу, у верхньому лівому куті першої сторінки, 
 2. Назва статті великими літерами напівжирним шрифтом, вирівняно по центру.
 3. Інформація про автора (-ів): ім’я та прізвище – курсив, напівжирний шрифт, (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, країна, e-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID — якщо автор має). Вирівняно по центру. Кегль 12, інтервал 1,0.
 4. Анотація – слово «АНОТАЦІЯ» з абзацним відступом, великими літерами, напівжирним шрифтом, курсив. Обсяг 1500–1800 знаків без пробілів з ключовими словами. Текст анотації оформляється курсивом, інтервал між рядками одинарний, шрифт тексту — Times New Roman, розмір 12. 

«Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, курсив, інтервал між рядками одинарний, шрифт тексту — Times New Roman, кегль 12, курсив. 

 1. Текст статті містить три розділи: вступ (мета та завдання дослідження; матеріали та методи дослідження), результати та дискусія, висновки.
 2. Цитування та внутрішньотекстове посилання у тексті подавати за стилем АРА (American Psychological Association style), наприклад, (Петров, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад, (Петров, 2018: 120).
 3. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми розміщуються в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно по центру — назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно по центру. 
 4. Формули подаються в окремому рядку вирівняно по центру, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
 5. Слово «ЛІТЕРАТУРА» пишеться великими літерами курсивом напівжирним шрифтом вирівняно по центру. Нижче подаються за алфавітом використані літературні джерела БЕЗ НУМЕРАЦІЇ. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015». Кегль 12, інтервал 1,0.
 6. Після викладу матеріалу статті подається інформація англійською мовою відповідно до пунктів 2, 3, 4.

ЗРАЗОК

pdf

Для опублікування статті у № 38 за 2024 рік необхідно не пізніше 26 квітня 2024 року (включно):

 • заповнити довідку про автора (посилання)
 • на електронну адресу editorial.pnpu.ln@gmail.com надіслати статтю, оформлену відповідно до вказаних вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку. Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у журналі «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» складає 1000 грн. (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор може замовити собі друкований примірник журналу (вартість – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску).

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, китайська, корейська.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:
Телефон: 063 67 98 320
Електронна пошта: editorial.pnpu.ln@gmail.com