Перейти до контенту

Правила оформлення статті

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг основного тексту статті (без анотацій та літератури) має становити не менше 0,5 др. арк. (12 с.) 21600–22000 знаків з пробілами. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Шрифт тексту — Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін — 20 мм.

Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту — Times New Roman, розмір 14.

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. Шифр УДК, без абзацного відступу, у верхньому лівому куті першої сторінки.
 2. Наступний рядок — назва статті великими літерами напівжирним шрифтом, без абзацного відступу, вирівняно по центру. Назва має бути короткою (не більше 12 слів) і відображати зміст статті.
 3. Наступний рядок — вирівняно по центру, без абзацного відступу інформація мовою, якою написана стаття (українська, російська, англійська) — ім’я та прізвище автора (авторів), інформація про автора (авторів) (науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, країна, e-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID — якщо автор має).
 4. Наступний рядок — анотація мовою статті (слово «АНОТАЦІЯ» з абзацним відступом, вирівняно по ширині тексту, великими літерами, напівжирним шрифтом). Обсяг 1500–1800 знаків без пробілів з ключовими словами. Анотація має бути написана зв’язним текстом і містити таку інформацію: актуальність дослідження, мету статті, зміст дослідження та його результати. Слід уникати в тексті анотації повного повторення назви статті. Текст анотації оформляється курсивом, інтервал між рядками одинарний, шрифт тексту — Times New Roman, розмір 12.
 5. Наступний рядок — ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, курсив). Ключові слова оформляються курсивом, шрифт тексту — Times New Roman, розмір 12.
 6. Через рядок — основний текст статті.

Стаття обов’язково повинна містити такі елементи із зазначенням у тексті окремими реченнямиВступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями, аналіз основних досліджень і публікацій з порушеної проблеми); Мета та завдання дослідженняМатеріали та методи дослідження; Результати та дискусія (висвітлення процедури теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); Висновки (і перспективи подальших наукових розвідок); ЛІТЕРАТУРА.

 1. Цитування та внутрішньотекстове посилання у тексті подавати за стилем АРА, наприклад, (Петров, 2018); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад, (Петров, 2018: 120).
 2. Таблиці, схеми, рисунки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилення на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно по центру — назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно по центру.
 3. Формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно по центру, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках з правого боку сторінки.
 4. Після основного тексту статті подається список Літератури. У ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблено посилання у тексті. Слово «ЛІТЕРАТУРА» пишеться великими літерами курсивом напівжирним шрифтом вирівняно по центру без абзацного відступу. Нижче подаються за алфавітом використані літературні джерела БЕЗ НУМЕРАЦІЇ. Література оформляється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Правила за посиланням https://drive.google.com/file/d/1kzdm06bLZpdEozS3taZWvq-jtBENGSaZ/view.
 5. REFERENCESоформляється згідно зі стандартом АРА. Правила за посиланням https://drive.google.com/file/d/1QifHOmhkTgUOsKampMLcnoqUTLjFfg8F/view.

REFERENCES — це список літератури, перекладений англійською мовою та транслітерований і оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style.

 1. У тексті статті необхідно розрізняти тире, яке з двох сторін відділяється пробілом ( —), від дефісу (-), який ставлять без пробілів. Також, будь-ласка, користуйтеся функцією нерозривного тире і нерозривного пробілу для того, щоб уникнути переносу тире і, наприклад, ініціалів людей на наступний рядок.

У тексті статті вживаються такі знаки: лапки — («») для української, російської мов, лапки – (“”) для англійської, німецької, французької мов тощо, апостроф — (’). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

 1. Після викладу матеріалу статті подається інформація російською(якщо стаття українською мовою) та англійською мовами про авторів(ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації, в якій працює автор, країна, e-mail, ORCID ID, Researcher ID або Scopus ID — якщо автор має), назва статті, авторське резюме (АННОТАЦИЯ, SUMMARY) обсягом 1500–1800 знаків без пробілів, включаючи ключові слова.
 2. У кінці сторінки вказується дата її надсилання до редакції журналу.

До статті додаються:

Довідка про автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи (для аспірантів – місце навчання), посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса (індекс обов’язково), адреса електронної пошти, контактні телефони, поштова адреса (або адреса відділення нової пошти) для надсилання друкованого екземпляру журналу.

Текст статті та додаткові матеріали надсилати електронною поштою на електронну адресу zhmaeva@gmail.com (у темі листа вказати прізвище автора).

Грошовий переказ сплачується після позитивного рішення редколегії про прийняття статті до друку. Редакційна колегія залишає за собою право перевіряти отримані статті на наявність плагіату, віддавати надіслані статті на додаткове рецензування, а також відхиляти ті з них, які не відповідають вимогам або науковим напрямкам журналу.

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у журналі «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки» складає 1000 грн. 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, китайська, корейська.