Перейти до контенту

ТАКТИКИ ТА ОПЕРАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК

 

Євгенія Савченко
pdf

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної
та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: anneshirley2687@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–7000–5155

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-24

Олександра Косюга

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: akosyuga@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0001–5633–4665


Ключові слова: казка, категорії, стратегії перекладу, тактики перекладу, операції перекладу, стратегія комунікативно рівноцінного перекладу.


У роботі досліджуються проблеми та труднощі, що виникають у процесі перекладу українських народних казок англійською мовою. Особлива увага приділена перекладу просторово-часових категорій, адже вони є невід’ємною частиною мовної картини світу кожного народу, що знаходить своє відображення у його фольклорі. Проблема трактування
філософських категорій «простір» і «час» має багатовікову історію. Різні дослідники трактували їх по-різному, будуючи свої теорії в філософії, фізиці, математиці, мовознавстві. Ця проблема не вирішена і сьогодні в жодній з цих сфер знання, тому вона актуальна й потребує подальшого дослідження. До того ж передача національної самобутності тексту оригіналу є досі не простим, але цікавим завданням для перекладачів, адже питання про природу, типи реалій та способів їх перекладу залишається відкритим. Кожен викладач повинен вміти застосовувати увесь комплекс лінгвістичних та екстралінгвістичних знань, щоб перекладати національний колорит оригіналу під час перекладу.

Метою роботи є аналіз перекладацьких тактик та операцій під час перекладу українських народних казок англійською мовою.

Дослідження виконувалось на матеріалі українських народних казок «Чорт-змій і запродані діти», «Іванко, цар звірів», «Бідний чоловік та його сини», «Іван Голик і його брат», «Іван-Побиван», «Про сімох братівгайворонів та їх сестру», «Казка про Івана-богатиря», «Іван — мужичий син» та їх перекладу Іриною Желєзновою.

Кожну з досліджуваних казок було розділено на три частини (задля спрощення аналізу текстів): ініціальну, медіальну й фінальну. В кожній з цих частин виокремлено топологічні й хронологічні формули, а потім, шляхом зіставного аналізу, визначено тактики й перекладацькі операції, що використовувала перекладачка під час перекладу англійською мовою.

Під час перекладу всіх досліджуваних казок перекладач використовував стратегію комунікативно-рівноцінного перекладу. Для цього перекладач використав тактики передачі релевантної інформації, прагматичної адаптації тексту, відтворення стилістичних характеристик тексту, коректного оформлення інформації і відтворення формально-структурних характеристик тексту.

Найчастіше під час перекладу перекладачка зверталася по допомогу до такої перекладацької операції, як пошук еквівалентного відповідника.


ЛІТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Время: модели и метафоры. Логический анализ языка. Язык и время. М., 1978. С. 51–61.
Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М.: Прогресс, 1992. 220 с.
Рошияну Н. Традиционные формулы сказки. Москва: Наука, 1974. 216 с.
Sinha С., Gärdenfors Р. Time, space, and events in language and cognition: a comparative view. Annals of the New York Academy of Sciences. 2014. Vol. 1326, № 1. Р. 72–81.