Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ УКРАЇНСЬКОЮ

 

Тетяна Стоянова
pdf

кандидат філологічних наук, асистент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: t.v.stoianova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–0424–6783

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-26

Ксенія Черненко

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: itspmoo@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8485–9490


Ключові слова: гумор, гумористичний дискурс, жарт, комічне, лінгвокультура, переклад.


Стаття присвячена дослідженню особливостей відтворення англійського гумору українською мовою. Актуальність роботи зумовлена нагальною потребою комплексного дослідження англомовного гумору як текстово-дискурсивного утворення та особливостей її перекладу. Метою дослідження є аналіз специфіки відтворення англомовного гумору. У результаті дослідження автори доходять висновку, що відтворення англійського гумористичного дискурсу повинно враховувати національні особливості народу, культуру та традиції. Переклад гумористичного дискурсу вимагає використання різного роду трансформацій: лексичних, граматичних (в тому числі синтаксичних та морфологічних), семантичних, стилістичних. Часто ці види трансформацій виступають у змішаному вигляді. Найбільш ефективними трансформаціями
є: лексичні, граматичні та комплексні лексико-граматичні. Предметом дослідження є гумор — найбільш поширений сучасний різновид комічного. Поняття гумору визначається як всеосяжне явище, спосіб бачення, спосіб життя. Природа гумору залежить від лінгвокультурних особливостей країни, до якої він належить, а отже цей феномен відтворює національну картину світу. Згідно з цим, перекладачеві слід враховувати особливості етнічного світосприйняття для адекватного відтворення змісту дискурсивного гумористичного утворення. Також необхідно мати можливість знати хоча б щось про культури, що беруть участь у перекладі, щоб зрозуміти оригінал і мати можливість його відтворити. Під час аналізу ми визначили, що необхідно враховувати національний характер гумору, оскільки в різних суспільствах одне і те ж може викликати різні реакції, що призводить до неадекватних
одиниць відтворення вихідної мови у цільовій мові. Виходячи з того, що
відтворити повністю зміст та експресивно-емотивне забарвлення не завжди вдається, найкращим лексико-семантичним засобом передачі гумору мови-джерела мовою перекладу вважається компенсація. Необхідною умовою перекладу вважається підбір відповідних фонетичних, лексичних та фразеологічних засобів для передачі не лише семантики гумористичного утворення мови оригіналу, а також їх експресивних та функціональних особливостей.


ЛІТЕРАТУРА

Бархударов Л. С. Язык и перевод. Москва : Междунар. отношения, 1975. 240 с.
Воробйова І. А. Концепт “гумор” у британській лінгвокультурі. Сімферополь : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2011. 196 с.
Гадамер Х. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. Москва : Прогресс, 1988. 704 с.
Галь Н. Слово живое и мертвое. Москва : Международные отношения, 2001. 608 с.
Гарбовский Н. К. Теория перевода. Москва : Изд-во МГУ, 2004. 544 с.
Донченко А. Ю. Проблема перевода каламбуров в художественных фильмах.
Современные наукоемкие технологии. Москва, 2013. Вып. 7(1). С. 76–78.
Ерошин А. П. Англоязычный каламбур как объект межъязыковой передачи (на материале телесериала «теория большого взрыва»). Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика». Москва, 2013. Вып. 3. С. 78–87.
Кобякова І. К. Номінативно-комунікативний аспект гумору в текстах малого жанру. Вісник Сумського державного університету. 2002. № 4(37). С. 82–87.
Комиссаров В. Н. Теория перевода (Лінгвистические аспекты). Москва: Высшая
школа, 1990. 253 с.
Красухин К. Г. Заметки об истоках комического. Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма. Москва, 2007. С. 48–55.
Кулемина К. В. Основные виды переводческих трансформаций. Вестник АГТУ,
2017. Вып. 5. С. 143–146.
Кутоян А. К. Композиційно-мовленнєві засоби створення комічного в тексті ан-
глійської комедії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови». Харків, 2007. 19 с.
Латышев Л. К. Технология перевода. Москва : Академия, 2005. 317 с.
Литвин І. М. Перекладознавство. Черкаси : Ю. А. Чабаненко, 2013. 288 с.
Птушка А. С. Структурно-композиційна класифікація текстотипів англомовно-
го анекдоту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2007. № 772. С. 122–125.
Самохіна В. О. Сміхове сприйняття світу в англомовній лінгвокультурі. Актуальні проблеми філології, мовознавства, перекладознавства та методики викладання філологічних дисциплін : І міжвуз. наук.-практ. конф., 28–29 травня 2010 р. : тези доп. Маріуполь: ПДТУ, 2010(в). С. 26–30.
Семенюк О. А. Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті : автореф. дис. ... доктора філол. наук : спец. 10.02.01 Українська мова ; 10.02.02. Російська мова. Київ, 2002. 33 с.
Стоянова Т. В. Філософські основи перекладу англомовного тексту китайською
мовою. Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. 2019. № 28. С. 177–187.
Теорія Великого вибуху (The big bang theory): серіал. URL: https://ukrkino.net/77-
teorija-velykogo-vybuhu.html
Чередниченко О. І. Складові професійної компетенції перекладача: рівень магі-
стра. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків: Константа, 2007(б). № 772. С. 18–20.
Швачко С. О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти.
Вінниця : Нова книга, 2008(а). 128 с.
Шонь О. Б. Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 Германські мови. Львів, 2003. 20 с.
Яковенко Я. М. Особливості перекладу каламбурів у художньому тексті для дітей. Студентський науковий вісник. Кіровоград, 2014. Випуск 13. С. 579–591.
Bruner J. On the perception of incongruity: a paradigm. Journal of Personality. 1949.
№ 18. P. 206–223.
Fairclough N. L. Language and Power. London ; New York : Longman, 1989. 283 p.
Holmes J. Having a laugh at work: how humor contributes to workplace culture. Journal of Pragmatics. 2002. 34. P. 168–171.
Pocheptsov G. G. Language and Humour. Kyiv: Higher school, 1982. 326 р.
Terry Pratchett’s Hogfather (Санта-Хрякус). Great Britain: The Mob Film Company,
2006. [Субтитри: українські].