Перейти до контенту

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СЛІВ-КВАНТИФІКАТОРІВ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Катерина Огієнкоpdf

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами, Державний заклад  «Луганський державний медичний університет», Рубіжне, Україна

E-mail: k.ogijenko@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4963-3269

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-14


Ключові слова: квантитативність, квантифікатор, квантифікація, кваліфікатор, рекламний текст, психологічний вплив, означена / точна кількість, неозначена / неточна кількість.


Статтю присвячено компаративному дослідженню різномовних рекламних текстів однієї компанії, зокрема проаналізовано слова-квантифікатори англомовних та україномовних каталогів «Avon» з огляду на їхній полікодовий характер.

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволив помітити, що вивчення як рекламних текстів, так і категорії квантитативності, виконуються на різних теоретичних та практичних засадах.

Спираючись на вже наявні класифікації квантитативної лексики в англійській та українській мовах С. О. Швачко, В. М. Кондратюк, О. С. Анан'євої, виявлено морфологічні, структурні та комбінаторні можливості кількісних одиниць, текстові модифікації нумеральних сполучень в англомовних та україномовних рекламних текстах. Запропоновано основні моделі слів-квантифікаторів, відмічено роль та функції одиниць, що позначають означену та неозначену кількість.

Морфологічно квантитативна лексика представлена не лише числівниками, а й іменниками, займенниками, прикметниками, прислівниками, дієсловами, їхніми ситуативними або ідіоматичними сполученнями, а також математичними знаками.

Вивчення структурних та комбінаторних можливостей квантитативної лексики показало морфеми-квантифікатори, вживання слів-квантифікаторів з уточнювальними формантами, кваліфікаторами та рематизаторами, структури типу n-в-1 / n-in-1, де n>1, а також словосполучення, синонімічні до неї.

Відмічені морфологічні, структурні та комбінаторні можливості слів-квантифікаторів, які позначають як означену, так і неозначену кількість, мають досить вагомий психологічний вплив у рекламних текстах, підкреслюючи переваги косметичних засобів та викликаючи довіру до них. Крім того, мовні засоби доповнюються візуальними, графічними, а подекуди сенсорними (ділянки на сторінках, де можна відчути аромат), що значно посилює ефект впливу на споживача.


Література

Анан’єва О. С. Вербалізація квантифікатора невизначеності Few англійської мови. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. Вип. 24. С. 3–6.

Волошина Н. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту. Молодий вчений. 2018. квітень (№ 4 (56)). С. 638–641.

Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2015. 203 с.

Грачова І. Квантитавність як мовна картина світу. Теоретична і дидактична філологія. Серія «Філологія», 2017. Вип. 25. С. 65–73.

Добровольська Д. М. Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2017. 226 с.

Зелінська О. І. Особливості функціонування частин мови в рекламних текстах. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2017. № 3 (50). С. 26–30.

Кондратюк В. М. Лексичні засоби вираження означеної/неозначеної кількості в українській мові. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 8. C. 42–46.

Рева Н. Статус числівника в журнальній рекламі косметики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 20. С. 235–238.

Семенюк Т. П. Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості німецькомовних полікодових текстів (на матеріалі комерційної реклами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 23 с.

Швачко С. А. Языковые средства выражения количества в современных английском, русском и украинском языках. Киeв : Вища школа, 1981. 144 с.

Швачко С. О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти : навч. посіб. для студ. вузів. Вінниця : Нова Книга, 2008. 128 с.

Avon. 2019. No. 11. – URL: https://avon.org.ua/future-catalog#2 (дата звернення: 12.07.2019).

Avon. 2019. No. 11. – URL: https://www.avon.uk.com/brochure (дата звернення: 10.07.2019).

Bovée C. L., Arens W. F. Contemporary advertising. 4th ed. Homewood, IL : Irwin, 1992. 718 p.

Brendel C. I. An Investigation of Numeral Quantifiers in English. Glossa: a journal of general linguistics. 2019. 4 (1):104. P. 1–25. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.391

Goddard A. The Language of Advertising. London : Routledge, 2002. 131 p.