Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на прикладі текстів з фізики та інженерної механіки)

Олександра Ордановськаpdf

доктор педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

E-mail: aleksordanovskaya@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-4868-0087

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-15


Ключові слова: комп’ютерний переклад, науково-технічна література, онлайн-перекладач.


Стаття присвячена проблемі якості комп’ютерного перекладу наукових текстів, яка сьогодні є досить актуальною у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних систем автоматизованого перекладу та їх масовим використанням. Метою дослідження став аналіз і порівняння комп’ютерних перекладів англомовних текстів з фізики й інженерних наук українською мовою за допомогою онлайн-перекладачів Pereklad.online.ua, Google Translate, PROMT,  Pragma. Порівняння якості одержаних комп’ютерних перекладів текстів відбувалося за параметрами врахування синтаксичних особливостей, технічної адаптації тексту, коректного вживання термінологічної лексики. В результаті дослідження було з’ясовано, що більш якісними виявилися переклади Google Translate, який ґрунтується на статистичному алгоритмі (statistical (phrase-based)). Так, на відміну від перекладів, зроблених в інших онлайн-перекладачах, в перекладах Google Translate спостерігалося врахування синтаксичних особливостей тексту і невелика кількість помилок у вжитих граматичних формах; проводилася технічна адаптація тексту (вживання коректних математичних записів десяткових дробів, позначок математичних дій, транслітерація одиниць вимірювання; використовувалася еквівалентна термінологічна лексика тощо); відбувалося удосконалення наступних перекладів завдяки вбудованій системі перекладацької пам’яті. Водночас аналіз перекладу Google Translate тексту з фізики, в якому використовувалася термінологічна лексика, яка не має однозначних еквівалентів в науковій українській мові, показав неможливість онлайн-перекладача виконувати контекстний переклад. Отже, комп’ютерні перекладачі можуть виконувати тільки допоміжну роль і використовуватися в якості первинного перекладача стандартних науково-технічних текстів.


Література

Башманівський О. Л., Усатий А. В., Дяченко Н. М., Халін В. В. Особливості перекладу анотацій наукових статей за допомогою вільнопоширюваних програмних продуктів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 69, № 1. С. 198–210.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Білецька О. О. Автоматизований переклад у контексті сучасної інформаційної культури. Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. Київ, 2013. № 28. С. 28–32.  

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову :  граматичні труднощі. Флоренція; Гранада; Київ : Tempus, 1997. 317 c.

Мушніна О. О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. Київ, 2006. 15 с.

Савченко Є. Ю., Столяр В. В. Відображення синтаксичних особливостей тексту оригіналу у перекладі. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. 2018. № 26. С. 133– 139. 

Черноватий Л. М., Карабан В. І., Омелянчук О. О. Переклад англомовної технічної літератури: навч. посіб. Вінниця : Нова книга, 2006. 296 с.