Перейти до контенту

Формування інформаційно-комунікативних умінь перекладача науково-технічної літератури медійними засобами

Грушко С. ї.pdf


Ключові слова: науково-технічна література, медіатекст, медіаосвітні підходи, педагогічні умови.


У статті увага акцентується на проблемах формування комунікативних умінь майбутнього перекладача науково-технічної літератури медійними засобами. Цей вектор дослідження зумовлює мету запропонованої розвідки — виявлення можливостей застосування медіаосвітнього підходу (переклад науково-популярних, наукових періодичних видань) у навчанні майбутніх фахівців з перекладу. На основі аналізу наукових розвідок з’ясовуються педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних медіаосвітніх підходів. Це сприяє ефективному формуванню інформаційно-комунікативних умінь студентів-перекладачів. Підкреслюється, що переклад науково-технічних текстів є концептуальним міжмовним ключем, здатним передавати сутність цього типу текстів, є міжкультурним трансфером медіа-об’єктів, науково-технічних реалій.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2002. — 564 с.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу : підручник / Коваленко А. Я. — К.: Інкос, 2002. — 317 с.

Колеснікова І. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу: автореф. дис. ... доктора філол. наук: спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Колеснікова І. А. — К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. — 33 с.

Колос Ю. З. Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Колос Ю. З. — К., 2010. — 20 с.

Концепція впровадження медіа-освіти в Україні // Освіта. — 2010. — № 32 (7–14 липня). — С. 3–4.

Онкович Г. В Технології медіаосвіти / Г. В Онкович // Вища освіта України; тем. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти“. – 2007. – Т. 5 (Додаток 3). – С. 357–363.

Рогульська О. О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Рогульська О. О. – Вінниця, 2010. – 21 с

Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. Сухенко. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 2000. — 124 с.

Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А Швейцер. — М.: Наука, 2003. — 75 с.

Янишин О. К. Формування медіаграмотності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки у внз / Янишин О. К. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 3. – С. 166–171. – Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3619/1/YANYSHYN.pdf