Przeskocz do treści

Вимоги до публікацій

Основними напрямами профільності журналу залишаються друк оригінальних (раніше не опублікованих) завершених наукових досліджень з різних галузей теоретичного і прикладного спрямування сучасного мовознавства (германські, слов'янські, романські, східні мови), видання розвідок із найбільш важливих напрямків теоретичних та науково-практичних досліджень у сфері контрастивної лінгвістики, теорії і практики перекладу, експериментальної фонетики, машинного перекладу, інформаційних технологій у перекладі та крос-дисциплінарних студій.

Редакція приймає до друку виключно оригінальні, раніше ненадруковані матеріали, що не містять ознак плагіату. За умови наявності у роботі плагіату/самоплагіату повторно така стаття не розглядатиметься.

Переклад засобами онлайн-сервісів (типу Google Translator, Yandex Translator, Prompt тощо) є неприпустимим. 

Обсяг статті: від 0,4 друкованих аркушів/ 10 сторінок (без урахування списків літератури та резюме) до 0,625 друкованих аркушів/ 15 сторінок. 

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. за №7-05/1, зміст наукових статей передбачає:

  1. постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  3. формулювання цілей статті (постановка завдання);
  4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.