Перейти до контенту

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ НОВИННИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ НОВИННИХ ТЕКСТІВ ОБСЄ)

 

Юлія Волощук
pdf

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: govol@meta.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–0938–4349

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-11

Наталя Жмаєва

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: zhmaeva@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–3382–0155


Ключові слова: публіцистичний стиль, медіа-дискурс, англомовний новинний текст, новиниий дискурс, ОБСЄ, адекватний переклад новинних текстів, перекладацькі трансформації.


Актуальність дослідження ґрунтується на необхідності глибинного вивчення ефективних шляхів та засобів перекладу англомовних новинних текстів українською, зокрема новинних текстів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що обумовлено не лише членством України в Парламентській асамблеї ОБСЄ, а й всесвітньою глобалізацією та інтенсивним розвитком міжнародних відносин, які у свою чергу впли-
вають на підвищення зацікавленості сучасного українського читача зарубіжними новинними текстами. Крім того, актуальність теми зумовленай посиленням уваги лінгвістів до сучасного медіа-дискурсу, видом якого є новинний дискурс, та особливостей його прекладу.

Метою роботи є аналіз специфіки перекладу англомовних новинних текстів українською мовою на матеріалі новинних текстів ОБСЄ. Задля досягнення поставленої мети були застосовані такі методи дослідження: порівняльний та зіставний методи для визначення особливостей та проблем перекладу англомовних новинних текстів українською; метод систематизації та метод комплексного перекладацького аналізу для аналізу та систематизації засобів, використаних при перекладі англомовних новинних текстів українською мовою, а також метод суцільної вибірки під час пошуку базового матеріалу дослідження. У результаті зіставного аналізу оригіналів англомовних новинних текстів з їх перекладами українською були визначені закономірності застосування певної перекладаць-
кої стратегії, а також відповідних перекладацьких трансформацій, що необхідні для досягнення адекватного перекладу англомовного новинного тексту. Також у ході дослідження була проаналізована проблема пошуку еквівалента при перекладі новинних текстів.


ЛІТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Дискурс: лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 137 с.
Дускаева Л. Р. Принципы типологии газетных речевых жанров: Язык современной публицистики: сб. статей / сост. Г. Я. Солганик. 3-е издание. Москва: Флинта: Наука, 2008. 131 с.
Латышев Л. К. Проблема эквивалентности в переводе: дис. … д-ра филол. наук:
10.02.20. Москва, 1983. 90 с.
Микоян А. С. Проблемы перевода текстов СМИ. 2008. URL: http://evartist.narod.
ru/text12/12.htm (дата обращения 02.09.2020).
Пантина О. А. Экспрессивная перспектива англоязычного новостного дискурса: на материале газетных текстов о природных катастрофах: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Санкт-Петербург, 2018. 32 с.