Перейти до контенту

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКОНАННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ Б’ЮТІ-ІНДУСТРІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Вікторія Ковальчук
pdf

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: beamlighttt@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8665–1028

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-14

Владислава Аккурт

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: Akkurt.VY@pdpu.edu.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–3542–3428


Ключові слова: психолінгвістика, стратегія переконання, б’юті індустрія, перекладацькі стратегії, тактики, прийоми.


Статтю присвячено проблемі міждисциплінарного характеру, актуальній одночасно для психолінгвістики та перекладознавства. У дослідженні проаналізовано лінгвістичні засоби репрезентації стратегії переконання в англомовних рекламних матеріалах б’юті-індустрії та досліджено провідні перекладацькі стратегії, тактики й прийоми їх відтворення засобами української мови. За результатами було доведено пріоритетність стратегій переадресації та терціарного перекладу та розповсюдженість тактик передачі релевантної інформації, коректного оформлення та лінгвокультурної адаптації. Аналіз застосованих перекладацьких прийомів дозволив дійти висновку про кількісне переважання прийомів трансплантації, транскодування, різних видів замін (контекстуальної заміни, конкретизації та функціональної заміни), а на рівні комплексних трансформацій — частотне вживання прийому смислового розвитку та описового й антонімічного перекладу. Дослідження має перспективу, а його результати можуть слугувати засобом оптимізації перекладу у сфері б’юті-індустрії.


ЛІТЕРАТУРА

Баранов А. Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход). Москва, 1990. 150 с.
Горелов І. М., Седов К. Ф. Основы психолингвистики. Москва : Лабиринт, 2001.
С. 3–8.
Дементьев В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры. Саратов : Изд-во Саратовского университета, 2000. 248 с.
Дементьев В. В., Седов К. Ф. Теория речевых жанров: социопрагматический ас-
пект. Stylistyka Opole, 1999. 8. S. 53–87.
Зернецкий В. П. Лингвистические аспекты теории речевой деятельности. Киев :Лабиринт, 1988.120 с.
Седов К. Ф. Типы языковых личностей и стратегии речевого поведения (о риторике бытового конфликта). Вопросы стилистики. Язык и человек. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1996. Вып.26. С. 8–14.
Стернин И. А. Основы речевого воздействия. Воронеж, 2012. 178 с.
Larson Charles U. Persuasion: reception and responsibility. Belmont: Wadsnorth Publishing Company, 1995. 200 p.