Перейти до контенту

ПЕРЕКЛАД СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ ВЕДУЧОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ІНТЕРВ’Ю

 

Олександра Попова
pdf

доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: alex-popova@ukr.net
ORCID: orcid.org/0000–0002–6244–5473

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-20

Олег Болгар

здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 035 Філологія
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: 9939060@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000–0003–0029–9079

Анастасія Томашевська

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: rittersmazicom@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000–0001–2696


Ключові слова: переклад, стилістичні прийоми, телевізійне інтерв’ю, мовлення ведучого.


Робота присвячена вивченню прийомів відзеркалення стилістичних особливостей англомовної мовленнєвої поведінки телеведучого українською мовою. Для коректної передачі змісту мовного відрізка при перекладі мало володіти великим словниковим запасом, важливо вміти розпізнати в комунікації стилістичні особливості іноземної мови та способи їх перекладу на рідну мову. Переклад метафор, метонімії, порівнянь представляє особливу складність для перекладача, однак саме вміння використовувати художні прийоми при перекладі допомагає перекладачеві адекватно донести зміст висловлювання до слухача.
Телевізійне інтерв’ю характеризується як самостійний публіцистичний жанр, що є різновидом телевізійної комунікації, цілеспрямованим індивідуально оціальним мовленнєвим явищем, яке полягає в організованій взаємодії мовців   знаходить своє вираження у специфічній діалогічно побудованій формі. Результати цього дослідження показують, що кожна стилістична одиниця перекладу характеризується набором типових для неї трансформацій. У більшості випадків ці трансформації зачіпають лексичні і синтаксичні стилістичні прийоми.

На рівні лексики мова телеведучого характеризується значною кількістю колоквіалізмів, розмовних кліше, фразеологізмів. На рівні синтаксису типовими показниками розмовного стилю телеведучого є паралельні конструкції, перезапити, еліптичні речення, повтори, незавершені фрази, відсутність інверсії в питальних реченнях. Отримання інформації, закладеної в конвергенції стилістичних прийомів як деякій сукупності компонентів, що беруть участь разом з іншими мовними одиницями у формуванні експресивності, емотивності і оцінки, є одним з важливих джерел прагматичної цілеспрямованості мови.


ЛІТЕРАТУРА

Алєксєєва І. О. Семантика та прагматика англійських часток: автореф. дис. ...
канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». К, 2001. 20 с.
Апалат Г. П. Структура, семантика і прагматика текстів-інтерв’ю (на матеріалі су-
часної англомовної преси): автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». К., 2003. 19 с.
Баранник Д. Х. Стилістика усного мовлення. Сучасна українська літературна
мова / за заг. ред. І. К. Білодіда. К.: Наук. думка, 1973. — Кн. 5: Стилістика. С. 503–
551.
Ваганов О. В. Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації: авто-
реф. дис. ... канд. політ. наук: спец. 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» / КНУ ім. Т. Шевченка. К., 2003. 14 с.
Гоян В. В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста: автореф. дис. ... канд. філол. наук: спец. 10.01.08 «Журналістика» / Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. К., 1999. 19 с.
Ерофеева Т. И. Лингвистические заметки о жанре свободного телеинтервью.
Принципы функционирования языка в его речевых разновидностях: межвуз. сб. науч. трудов. Пермь, 1984. С. 73–81.
Єрмоленко С. Я. Мова телебачення і радіо Українська мова: енцикл. К.: Вид-во
«Укр. енцикл.» імені М. П. Бажана, 2000. С. 324.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Экмосо-Пресс, 2002. 833 с.
Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу (німецька
мова). Вінниця: Нова книга, 2006. 592 с.
Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М.: УРСС, 2000. 240 с.
Рождественский Ю. В. Общая филология. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996.
326 с.
Руденко О. В. Інтонаційні особливості оформлення мелодичного компоненту
мовлення ведучого телевізійного інтерв’ю. Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки. Одеса: Астропринт, 2007. Вип. 5. С. 57–66.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава:
Довкілля-К, 2006. 716 с.
Сыченков В. В. Интервью-портрет в системе современных публицистических
жанров. Вестник Московского ун-та. Сер. 10: Журналистика, 2000. № 2. С. 108–115.
Chomsky N. Chronicales of dissent: interviews with David Barsamian. Scotland: AK
Press, Common Courage Press, 1992. 398 p.
Huldzen L. S. Significant and nonsignificant in intination. Proc. Of the IV Intern. Congress of Phon. Sci. 1962. P. 658–661.
Korunets I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. Vinnytsa: Nova Khyga, 2003. 239 p.