Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНОМОВНОГО КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНОГО ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

Тетяна Стоянова
pdf

кандидат філологічних наук, асистент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: t.v.stoianova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–0424–6783

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-27

Анастасія Шевченко

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
e-mail: anastayshya@i.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0003–3960–9051


Ключові слова: культурно-специфічна лексика, національно марковані слова, безеквівалентна лексика, реалія.


У статті розглянуто способи та методи передачі культурно-специфічної лексики у перекладі Марією Скрипник повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала» англійською мовою. Було продемонстрова но, що для доречного відображення українського колориту в англомовній лінгвокультурі слід комбінувати різні засоби та прийоми перекладу. Актуальність обраної теми базується на стрімкому розвитку української культури, літератури та економіки на світовій арені. Метою роботи є дослідження особливостей перекладу культурних реалій україномовного тексту англійською мовою. Дослідження ґрунтується на перекладознавчо-зіставному методі, порівняльному методі, методі перекладацького аналізу, що дозволяють повно та детально розкрити обрану тему. Кожна мовна група має свої культурно-специфічні особливості, що являють собою труднощі при відтворенні іноземною мовою. Встановлено, що до культурно-специфічної лексики входять реалії, безеквівалентна лексика, вигуки, власні імена, географічні назви. Для їх передачі при перекладі обраного твору були застосовані такі перекладацькі трансформації як  ранскрипція, транслітерація, калькування, гіперонімія, описовий переклад, дослівний переклад та пояснення в коментарях. Усі зазначені перекладацькі трансформації направлені на вдалу передачу національно маркованої лексики та збереження національних барв певного народу при їх відтворенні для іншомовного реципієнта. Попри те, що перекладу безеквівалентної лексики присвячено багато праць різних вчених, на сьогоднішній день у перекладачів все ще з’являються труднощі при передачі змісту слів-реалій та навіть їх розумінні. Точний переклад національної лексики є дуже важливим для розуміння тексту, особливо художньої літератури, адже це важливий спосіб міжкультурної комунікації. Відомо, що для вдалого відтворення національно маркованої лексики перекладач повинен мати необхідні знання про семантику та значення слів як у мові оригіналу, так й у мові перекладу. Оскільки мова динамічна і може досить швидко змінюватися, переклад культурно-специфічної лексики є невичерпною темою для дослідження.


ЛІТЕРАТУРА

Акопян Ю. А. Лексико-семантические особенности австралийского варианта
английского языка (на материале австралийской поэзии) : дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 2003. 141 с.
Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории переводов. Москва: Международные отношения, 1975. 237 с.
Влахов С. Непереводимое в переводе. Москва : Международные отношения, 1980. 352с.
Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва : Высш.
шк., 1990. 253 с.
Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу. Київ : Вища школа, Вид-во при КДУ, 1971. 131 с.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава :
Довкілля-К, 2006. 716 с.
Соболев Л. Н. О переводе образа образом. Вопросы художественного перевода. Москва : Советский списатель, 1955. С. 270–290.
Kobylianska O. On Sunday morning she gathered herbs. Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2001. 168 p.
Brooks R. The Language blog. The Challenges of Translating Literature. URL: https://kinternational. com/blog/the-challenges-of-translating-literature/ (дата звернення: 12.10.2020).
Chahrour O. Translation Journal. Cultural problems in translation. 2018. URL: https:// translationjournal.net/July-2018/cultural-problems-in-translation.html (дата звернення: 29.08.2020).
Salzberg A. Culture-specific translation’s challenges and solutions. URL: https://aiaconnect. wordpress.com/2018/09/18/culture-specific-translations-challenges-and-solutions/ (дата звернення: 29.08.2020).
Bush P. Literary Translation. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 1st edition. London : Routledge, 1998. P. 127–130.