Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТУРИСТИЧНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

 

Євгенія Савченко
pdf

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної
та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: anneshirley2687@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–7000–5155

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-23

Альона Гурковська

кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: skarllet77777@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–9718–5002


Ключові слова: туристичний дискурс, англійська мова, українська мова, переклад, порівняльний аналіз, рекламний дискурс, рекламний текст, характеристика рекламного тексту.


У статті розкривається поняття туристичного дискурсу, наводяться його основні параметри і характеристики, а також, шляхом порівняльного аналізу, проаналізовані приклади, що відображають особливості туристичних рекламних текстів англійською та українською
мовами.

Існування сучасної людини важко уявити без поїздок, пов’язаних з професійною діяльністю, відпочинком, пошуком нових відчуттів і багатьма іншими аспектами людського буття. У жодній сфері так сильно не перетинаються різні культури, як у сфері туризму. У сфері туристичного бізнесу досить швидко і широко поширюється реклама, завдяки неослабному інтересу до туристичних послуг. Отже, повинна бути приділена
величезна увага вивченню феномену рекламного тексту, а зокрема проблемам його перекладу.

Аналіз сучасної літератури показав, що можна говорити про існування так званої мови туризму, що є універсальною і не залежить від конкретної мови. Також деякими авторами розроблена концепція алгоритмізації перекладу туристичних текстів, яка включає в себе кілька послідовних етапів.

Результати дослідження показали, що туристичний дискурс є підвидом рекламного дискурсу, в якому міститься ряд універсальних характеристик, що притаманні текстам, написаним на таких різноструктурних мовах, як англійська та українська. Серед таких характеристик можна виділити: використання наказового способу, вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників, вибір емоційно забарвленої, позитивної лексики з метою впливу на потенційного споживача туристичної послуги. Отримані висновки можуть бути застосовані в перекладацькій практиці при роботі з текстами туристичного дискурсу, а також в подальших дослідженнях.


ЛІТЕРАТУРА

Заюкова Е. В. К проблеме адекватного перевода туристического дискурса: сопоставительное исследование лингвокультурологических факторов перевода. Мир науки, культуры, образования. 2016. № 5 (60). С. 335–337.
Королькова С. А., Новожилова А. А., Шейко А. М. Туристический дискурс: стра-
тегии и проблемы перевода сайтов отелей. Вестник ВолГУ. Языкознание. 2017. № 3 (16). С. 80–89.
Никитина Т. Г. Трудности перевода туристического текста. Концепт. 2015. № 4.
С. 138–149.

Тюленева Н. А. Лингвокогнитивные стратегии позиционирования и продвижения туристических услуг в российской и англо-американской рекламе : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Омск., 2008.
Филатова Н. В. Жанровое пространство туристического дискурса. Rhema. Рема.
2016. № 2. С. 76–82.
Цыремпилон А. О., Платицына Т. В. Принципы конструирования англоязычно-
го туристического дискурса и переводческая практика. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 6 (64). С. 182–186.
Цыремпилон А. О., Цыренжапова Д. Х. Алгоритмизация перевода текстов тури-
стического дискурса на английский язык. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. № 12 (8). С. 279–282.
Чепак О. А., Данчинова С. К. К вопросу о безэквивалентной лексике и способах
ее передачи при переводе (на примерах текстов туристического дискурса). Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. 3 (57). С. 207–210.
Dann G. M. S. The language of tourism: a sociolinguistic perspective. Wallingford, Oxon, UK : CAB International, 1996. 298 с.