Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІНТЕРОГАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Тетяна Стоянова
pdf

кандидат філологічних наук, асистент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: t.v.stoianova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–0424–6783

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-25

Юлія Стоянова

здобувачка вищої освіти за другим (магістерськім) рівнем зі спеціальності 035
Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: stoyanova97@icloud.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–8534–7617


Ключові слова: перекладознавство, інтерогативні конструкції, перекладацькі стратегії, тактики, прийоми.


Статтю присвячено проблемі, актуальній для загального мовознавства і перекладознавства. У дослідженні проаналізовано лінгвістичні засоби відтворення англійських інтерогативних конструкцій у перекладі українською мово, досліджено провідні перекладацькі стратегії, тактики і прийоми. За результатами було доведено пріоритетність стратегії комунікативно-рівноцінного перекладу і розповсюдженість тактик передачі релевантної інформації, коректного оформлення та лінгвокультурної адаптації. Аналіз застосованих перекладацьких прийомів дозволив дійти висновку про кількісне переважання прийомів контекстуальної заміни, перестановки, заміни типу синтаксичного зв'язку, а серед комплексних трансформацій — частотне вживання прийому смислового розвитку та антонімічного перекладу. Дослідження має перспективу вивчення особливостей відтворення у перекладі різних комунікативних типів.


ЛІТЕРАТУРА

Вакуленко Т. А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические
особенности вопросительных предложений фразеологизированной структуры: дис. …канд. филол. наук: 10.02.04. Киев, 1992. 204 с.
Гуйванюк Н. В. Питальні речення в сучасній українській мові. Чернівці: Рута, 2000.66 с.
Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк:
ДонНУ,2001. 435 с.
Сітко А. В. Англійське питальне речення в рамках теорії мовленнєвої діяльності. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. Київ,2005. Вип. 10. С. 120–128.
Угарова Е. В. Вопросительные предложения английского языка: краткий справочник. Москва, 2011. 50 с.