Перейти до контенту

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ США (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Б. ОБАМИ ТА Д. ТРАМПА)

 

Христина Михайліченко
pdf

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: kinda17@icloud.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8400–1865

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-18


Ключові слова: політична лінгвістика, переклад, дискурс, мовна одиниця, політична риторика, маніпуляція.


Актуальність дослідження полягає у порівняльному аналізі перекладу політичного дискурсу Д. Трампа та Б. Обами з точки зору застосування лінгвостилістичних особливостей перекладу політичних промов обох президентів. Політичний дискурс — це явище, з яким ми стикаємось щодня. Зважаючи на реалії сучасності, широке розповсюдження демократії, відкритість суспільства, політичній мові приділяється все більше і більше уваги. Дослідження перекладів виступів президентів США дозволяють,
з одного боку, прогнозувати подальші дії і наміри політика, а з іншого — виокремити найбільш ефективні способи впливу на слухачів. Саме тому переклади політичних промов дедалі частіше стають об’єктом зацікавлення науковців різних сфер, особливо у перекладознавстві. Метою пропонованої статті є виявлення лінгвостилістичних особливостей відтворення політичного дискурсу США на матеріалі промов двох останніх президентів цієї країни — Б. Обами та Д. Трампа. Досліджено тематичні та мовно-мовленнєві особливості перекладу інавгураційних промов Д. Трампа та Б. Обами.
Порівняльний аналіз мовних одиниць, використаних обома президентами, та їх українських перекладів дозволив виявити, що збереження змісту при перекладі можливо завдяки відтворенню всіх релевантних компонентів висловлювання, а переклад лексичних одиниць, що включають оцінний компонент, здійснюється в більшості випадків за допомогою регулярних відповідностей. Доведено, що при перекладі політичних промов лінгвостилістичні особливості актуалізуються шляхом поєднання регулярних відповідностей і різних трансформацій, що дозволяють зберігати або модифікувати варіантні характеристики тієї чи іншої мовної одиниці.


ЛІТЕРАТУРА

Ващук Т. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження [Електронний ресурс]. URL: http://eprints. zu.edu.ua/1720/ (дата звернення:05.09.2020)
Діденко М. О. Політичний виступ як тип тексту (на матеріалі виступів німецьких
політичних діячів кінця ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2001. 14 с.
Маслова В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2008. Вып. 1(24). С. 43–48.
Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики : [монографія].К. : Світогляд, 2005. 315 с.
Павлова Е. К. Политический дискурс в глобальном коммуникативном пространстве (на материале английских и русских текстов) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». М., 2010. 45 с.
Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект : [монографія]. Житомир : Видво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 358 с.
Соловей Г. С. Політична лексика як об’єкт перекладу (на матеріалі текстів політичних заяв, звернень, промов, статей та анекдотів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.16 / Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2011. 20 с.
Федорів Я. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів : нариси із сучасних
культурно-мовленнєвих практик. К. : ВПЦ НаУКМА, 2010. 188 с.
Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса : [монография] М.: ИТДГК
«Гнозис», 2004. 326 с.
Cook G. The Discourse of Advertising. London; New York: Routledge, 2001. 272 p.
Crystal D. The Cabridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, 2003, 499 p.

Djik T. A. van. What is political discourse analysis? Amsterdam, 1997 [Електронний
ресурс]. URL: http://www.discourses.org/OldArticles/What %20is %20Political %20Discourse %20 Analysis.pdf (дата звернення: 05.09.2020).
Mencken H. L. The American Language. New York: Alfred A. Knopf, 2006. 777 p.
The White House Blog. URL: http://www.obamawhitehouse.archives.gov/blog (дата
звернення: 05.09.2020).