Перейти до контенту

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ МЕДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Тетяна Савіч
pdf

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: savichtanya682@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–3855–4995

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-22

Анна Шаповал

кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: skarllet77777@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–9718–5002

Олена Величенко

кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної
лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: lepinapelina@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8349–5621


Ключові слова: лінгвопрагматичний аспект перекладу, текст, перекладацькі трансформації, екстралінгвістичні та паралінгвістичні особливості перекладу, перекладацькі операції.


Дослідження присвячене вивченню особливостей лінгвопрагматичного аспекту перекладу та представлено на прикладі англомовного телесеріалу медичної спрямованості під назвою «House, M. D.» та його перекладу, аналізу різних видів трансформацій, визначенню специфіки перекладу та її послідовності. Актуальність представленої теми ґрунтується на необхідності детального вивчення лексичних, граматичних, синтаксичних, екстралінгвістичних, паралінгвістичних особливостей перекладу англомовних кінофільмів. Ця тема є важливою для перекладачів як українських, так і іноземних, адже необхідно знати головні тонкощі та непередбачувані ситуації у процесі перекладу, з метою подолання їх та досягнення якісного, адекватного результату. Доцільність зазначеної теми обумовлена необхідністю покращення рівня професійної діяльності як усних, так і письмових перекладачів.

Метою дослідження є вивчення специфіки використання допоміжних засобів перекладу і перекладацьких операцій для адекватного відтворення англомовних кінофільмів медичного спрямування.

Охарактеризовано досліджуваний вид тексту, виділено певні труднощі при перекладі, наголошено на дійсній різниці текстів англійської та української мов з граматичної точки зору, лексичній нерівноправності, зауважено різні способи виявлення емоційності та виразності як допоміжного інструменту людської комунікації. Визначено доцільність застосування перекладацьких трансформацій та кількісно представлено найбільш уживані з них.


ЛІТЕРАТУРА

Бархударов Л. С. Язык и перевод : Вопросы общей и частной теории перевода. Москва : Международные отношения, 1975. 240 с.
Бацевич Ф. С. Лінгвістична прагматика : спроба обґрунтування проблемного поля і дослідницької одиниці. Мовознавство. Львів, 2009. Випуск 1. С. 29–30.
Гак В. Г. Языковые преобразования. Москва : Языки русской культуры, 2000. 512 с.
Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Москва : ЭТС, 2002. 424 с.
Львовская З. Д. Теоретические проблемы перевода. Москва : Высшая школа, 1985. 183 с.
Матасов Р. А. Методические аспекты преподавания кино/видеоперевода. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
Санкт-Петербург, 2009. Выпуск 119. С. 155–166.
Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. Москва : Московский лицей, 1996. 290 с.
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва : Международные отношения, 1974. 216 с.
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика : Очерки лингвистической теории перевода. Москва : Р. Валент, 2010. 244 с.
Рыжова Л. П. Французская прагматика. Москва : КомКнига, 2007. 240 с.
Семёнов А. Л. Основные положения общей теории перевода. Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. 99 с.
Швейцер А. М. Перевод и лингвистика. Москва : Воениздат, 1973. 274 с.