Перейти до контенту

ЗАПРОШЕННЯ ЯК РІЗНОВИД ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

 

Анастасія Руда
pdf

старший викладач кафедри філології Державного закладу
«Одеський національний морський університет»,
Одеса, Україна
e-mail: ansi2610@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–7353–3914

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-21


Ключові слова: інформативний тип тексту, ділова документація, текст запрошення, мовне оформлення, трансформація.


Актуальність обраної теми зумовлена стрімким розширенням міжнародних зв’язків України з іншими державами, тенденціями до інтеграції країни до освітнього та наукового європейського та світового простору. Цей факт призводить до збільшення обсягів ділової документації в зазначеній сфері та зумовлює пошук оптимального відтворення усіх змістовних та формальних параметрів україномовної ділової документації англійською мовою, мовою міжнародного спілкування.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей перекладу сучасної україномовної ділової документації англійською мовою. Як свідчать результати дослідження, найчастотнішими є граматичні перекладацькі трансформації, які складають 90 % від усіх зафіксованих перекладацьких перетворень. Заміни частин мови є досить розповсюдженими в рамках аналізованого матеріалу дослідження та складають 35 %. Заміна частин мови спричиняє у більшості випадків інший тип заміни, а саме заміну членів речення — 30 % зафіксованих випадків (перебудова синтаксичної структури речення). Друге місце за ступенем вживання займає перестановка (10 %). Найменш частотними трансформаціями при перекладі текстів україномовних запрошень англійською мовою є синтаксичне уподібнення (дослівний переклад), об’єднання та членування речень (по 5 % кожне). Лексичні перекладацькі трансформації також складають незначну частину від загальної кількості зафіксованих трансформацій — 10 %. Мовне оформлення перекладу досліджуваного типу тексту орієнтоване в першу чергу на мову перекладу, оскільки найважливішим є відтворення інформаційного змісту у звичній мовній формі.


ЛІТЕРАТУРА

Бархударов Л. С. Язык и перевод. Москва : Международные отношения, 1975.
240 с.
Басс А. М. Научная и деловая корреспонденция. Москва : Наука, 1991. 176 с.
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва : Международные отношения, 1974. 214 с.
Богданов В. В. Классификация речевых актов. Личностные аспекты речевого общения. Калинин : КГУ, 1989. С. 25–37.
Панфилова А. П. Теория и практика общения: учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений. Москва : Академия, 2007. 288 с.
Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж : КО, 2001. 228 с.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Москва : Высшая школа, 1983.
115 с.
Швейцер А. Д. Теория перевода. Москва : Наука, 1988. 256 с.