Перейти до контенту

ЕКСПЛІКАЦІЯ ТА ІМПЛІКАЦІЯ ПРИ ДУБЛЮВАННІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

Тетяна Корольова
pdf

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: kortami863@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–3441–196Х

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-19

Tетяна Норяк

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
зі спеціальності 035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: tnoriak@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–6100–2884


Ключові слова: експлікація, імплікація, дублювання, художні фільми, переклад, перекладацькі операції.


Робота присвячена аналізу особливостей процесу дублювання при перекладі англомовних художніх фільмів українською мовою, зокрема визначенню лексико-семантичної специфіки художнього перекладу. Робота носить експериментальний характер: загальний обсяг матеріалу дослідження складає 3000 хвилин. Серед встановлених чинників прагматичної адаптації перекладу кіно-фільмів до найважливіших умов слід віднести співвіднесення англомовних соціокультурних реалі й з українськими. Адекватність та якість перекладу справить на україномовн у авдиторію такий комунікативний ефект,
котрий було орієнтовано на англомовного глядача. При якісном у переклад і зберігаються мовленнєва поведінка, політичні й економічн і реалії. Особлива увага приділяється застосуванню прийомів експлікації та імплікації в перекладацькій практиці дублювання. В англійсько-українських перекладах вживаються обидва типи перекладацьких прийомів. При цьому експлікація семантики слова може бути структурною або контекстуально. Під структурною експлікацією розуміємо введення додаткових словоформ, що зумовлене граматичними та соціокультурними причинами. В українських перекладах для адекватності перцепції смислу комунікативних одиниць і збереження прагматичного впливу на аудиторію спостерігається тенденція широкого вживання експлікації. Імплікація вживається рідко, вона припадає не тільки на необхідність синхронізувати липсінг оригіналу та перекладу, а й на відсутність певних когнітивних явищ у національно-культурологічній свідомості українців.
Безумовна перевага в палітрі українського дубляжу власне комунікативних засобів пов’язана з традиціями української школи дублювання, для якої характерна найбільша гнучкість в дотриманні національних стерео-типів, максимальне «підпорядкування чужому началу». Український актор, зображуючи іноземця, накладає серйозні обмеження на власну, українську комунікативну систему.


ЛІТЕРАТУРА

Возна М. О. До питання про стратегію т а адекватність англо-українського перекладу заголовків художніх фільмів. Фаховий та художні й переклад: теорія, методологія, практика: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 1–2 квітня 2011 р. Київ, 2011. С. 37–41.
Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу (німецька
мова). Вінниця: Нова книга, 2006. 592 с.
Ковалева К. И. Оригинал и перевод: два лица одного. Москва: Всеросийский
Центр переводов, 2001. 98 с.
Комиссаро в В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие. Москва: ЭТС, 2001. 424 с.
Комиссаров В. Н. Теория перевод а (лингвистические аспекты): учебник для институтов и факультетов иностранных языков. Москва: Высшая школа, 1990. 325 c.
Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. Київ: Вища школа, 2003. 166 с.
Корольова Т. М., Олександрова О. В. Стилізація соціолекту молоді в кінодіалозі.
Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. Одеса: Астропринт, 2016. № 22. С. 75–84.
Кривонос Я. Особливост і застосування стратегі й очуження т а одомашнення у сучасном у українськом у переклад і. Українське мовознавство: міжвідомчи й наук. збірник. 2010. № 40/1. C. 316–318.
Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Компрессия в английском языке и ее передача при переводе. Тетради переводчика. Москва, 1979. № 16. С. 51–59.
Лукьянов а Т. Г. Основи англо-українського кіноперекладу: навчальни й посібник для студенті в 4 курс у освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної фор ми навчання факультету іноземних мов. Xарків: ХНУ імен і В. Н. Каразіна, 2012. 104 с.
Сдобников В. В., Петрова О. В. Теория перевода. Москва: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. 448 с.

Федоров А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы.
Санкт-Петербург: Филологический факультет Санкт- Петербургского госуниверситета, 2002. 416 с.
Чередниченко О. I., Коваль Я. Г. Оказіональні відповідники і переклад на різних рівнях еквівалентності. Теорія і практика перекладу: Респ. міжвід. наук зб. Київ: Вища школа, 1981. Вип. 5. С. 72–77.
Catford J. Translation Shifts. The Translation Studies Reader. London: Routledge, 2000. P. 141–147.
Orero P. Topics in audiovisual translation. Amsterdam; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub, 2004. 227 p.
O’Sullivan C. Translating Popular Film. Palgrave Macmillan, 2011. 243 p.