Перейти до контенту

ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНОГО РОМАНУ-АНТИУТОПІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

 

Олена Величенко
pdf

кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: lepinapelina@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0002–8349–5621

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-28

Євгенія Шилова

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: evgeniasilova707@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–6534–200X


Ключові слова: концептуальна картина світу, морально-етичний дискурс, роман-антиутопія, стратегії перекладу, тактики перекладу, операції перекладу.


У статті розглядається проблема віддзеркалення картини світу англомовної гостросоціальної антиутопії та її морально-етичної компоненти в ідіостилі автора художнього твору, а також шляхи її відтворення у сучасному перекладі українською мовою. Актуальність окресленого питання продиктована динамічністю та мінливістю соціуму, процесами глобалізації та інтеграції держав і націй, необхідністю пошуку спільної мови у міжкультурній комунікації, вирішення загальнолюдських проблем,
знаходження компромісів через адекватну крос-культурну комунікацію, взаємодію, співпрацю. У межах проведеного дослідження зроблено комплексний перекладознавчий аналіз, який дозволив окреслити поняття, дотичні до концептуальної картини світу та морально-етичного дискурсу роману-антиутопії, зіставити й порівняти особливості авторської та перекладацької передачі концептуальної картини світу в морально-етичному дискурсі антиутопії в оригіналі англійською мовою і в українському перекладі, а також схарактеризувати його тактико-стратегічне підґрунтя та інструментарій перекладацьких операцій. Для відтворення культурологічно складних, але концептуально важливих компонентів картини світу в романі-антиутопії варто дотримуватися принципів «гнучкості» та «комбінаторності» під час добору перекладацьких операцій для адекватного відтворення цих компонентів. Установлено, що коректність та адекватність відтворення концептуальної картини світу роману-антиутопії можлива завдяки цілісно-ситуативному сприйняттю і перекладу оригінального тексту, широким предметним і багатим фоновим знанням перекладача, його творчій інтуїції, прагматичній адаптації вихідного тексту із застосуванням доречних перекладацьких операцій, головним чином, логіко-семантичного, крос-культурного, оказіонального характеру і дотриманням об’єктивного
тактико-стратегічного підходу в перекладі.


ЛІТЕРАТУРА

Бабій М. Сакралізація. Філософський енциклопедичний словник / ред. В. І. Шинкарук. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. С. 562.
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики : исследования разных лет. Москва :
Художественная литература, 1975. 504 с.
Беляева Е. В. Параметры морального дискурса. Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. 1. 2017. № 1. С. 20–26.
Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). Москва : Издательство Института общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
Демецька В. Адаптивна модель перекладу в психолінгвістичному вимірі. Психолінгвістика. 2019. 26(2). С. 70–90. DOI: https://doi.org/10.31470/2309–1797–2019–26– 2-70–90.
Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Вінниця : Нова книга, 2008. 512 с.
Макаренко Е. И. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Одесса : Одес. ун-т им. И. И. Мечникова, 1989. 24 с.
Новікова Т. В. Художній переклад і порівняльне літературознавство : точки дотику. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2014. Вип. 10(2). С. 150–153.
Сабат Г. У лабіринтах утопії й антиутопії. Дрогобич : Коло, 2002. 160 с.
Сосніна Т. В. Метамовні особливості англомовного роману-антиутопії та відтво-
рення їх у перекладі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Одеса : Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2019. 261 с.
Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. Київ : Києво-Могилянська академія,
2006. 162 с.