Перейти до контенту

АВТОРСЬКИЙ СТИЛЬ ДЖ. РОЛІНҐ

 

Анастасія Лагутік
pdf

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності
035 Філологія Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: lagutik1712@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–7944–4883

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-31-16

Тетяна Корольова

доктор філологічних наук, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
Одеса, Україна
e-mail: kortami863@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000–3441–196Х


Ключові слова: авторський стиль Дж. Ролінг, стилістичні засоби, прагматика тексту, лінгвокультурологічні елементи, когнітивно-емоційні компоненти


Статтю присвячено дослідженню авторського стилю Джоан Ролінґ. Актуальність праці полягає в тому, що незважаючи на стійкий інтерес до творчості авторки, кількість наукових студій із зазначеної теми вельми обмежена. Мета дослідження — аналіз ідіостилю Джоан Ролінґ, завдання дослідження — аналіз теоретичних засад поняття індивідуального стилю автора, розгляд лінгвістичних засобів його вираження. Методи дослідження включають аналіз, синтез, узагальнення, дефініційний аналіз, компонентний аналіз. Зміст дослідження включає в себе аналіз теоретичних засад поняття індивідуального стилю автора, емпіричне дослідження засобів актуалізації стилістичних прийомів в творах автора. В роботі уточнено поняття авторського стилю, яке розуміється як сукупність культурно-виразних засобів, що виконують естетичну функцію і виокремлюють мовуокремого письменника серед інших. Аналіз матеріалу дослідження надав можливість дійти таких висновків: основними компонентами індивідуального стилю письменника є композиція твору, тема, художній зміст, часовий колорит, багатство мови автора, а також стильові чинники;
важливе місце відводиться світогляду автора та його вмінню відображати відповідні когнітивні, емоційні та лінгвокультурологічні компоненти в мовних одиницях, що цілеспрямовані на силення прагматичного впливу тексту на читача. Варто зазначити, що на становленні індивідуального стилю Дж. Ролінґ також відчувається вплив епохи, її суспільно-історичних умов, тощо. Результати дослідження демонструють варіативність культурно-виразних засобів. Серед найчастіше вживаних засобів творення художнього
тексту є метафора, порівняння, гіпербола, епітети, метафоричні епітети, іронія, антитеза, тощо.


ЛІТЕРАТУРА

Воскобойников В. В. Актуальные аспекты изучения идиостиля в современной
лингвистике. Вестник ВолГУ. 2013. 9 (11). С. 164–170
Геннекен Э. Опыт построения научной критики. СПб: Рус. богатство, 1892. 342 c.
Горелов И. Н. Основы психолингвистики: учебное пособие. М.: Лабиринт, 1998. 256 с.
Датченко Ю. Мова творів Миколи Чернявського : автореф. дис. ... канд. філол.
наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2007. 20 с.
Дідух Х. Ідіостиль як відображення авторської картини світу. Філологічні науки.
Риторика і стилістика. URL: http:/ www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Philologia/2
_111114. doc.htm
Довганчина Р. Ідіостиль в аспекті художнього перекладу. Філологічні студії: науковий часопис. Л., 2007. С. 81–86.
Єрмоленко С., Бибик C. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвіс-
тичних термінів. К.: Либідь, 2001. 224 с.
Караулов Ю. Н. Русская языковая личность и задачи её изучения: вст. ст. Язык и личность. М.: Наука, 1989. 225 c.

Карелова И. И. Национальная концептосфера и идиоконцептосфера (на материале произведений Л. Е. Улицкой): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. Волгоград, 2009. 20 с.
Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности. М.: АСТ: Ас-
трель, 2007. 318 с.
Корольков В. И. Фигуры стилистические. Краткая литературная энциклопедия /
гл. ред. А. А. Сурков. М.: Сов. энцикл., 1962–1978. Т. 7: «Советская Украина» — Флиаки, 1972. Стб. 947–951.
Корольова Т. М. Актуальні проблеми дискурсології. Одеса: Астропринт, 2015.109 с.
Кулишова Н. Д. Языковая личность в аспекте психолингвистических характеристик (на материале письменных текстов): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. Краснодар: РНБ, 2001. 24 с.
Літературознавчий словник-довідник / авт.-уклад. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та
інші. К.: Академія, 1997. 752 с.
Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности. М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 240 с.
Переломова О. Мовний аспект ідіостилю Валерія Шевчука. URL: http:/dspase.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31880/32-Perelomo va.pdf
Ришкевич І. До проблеми ідіостилю автора в художній літературі. Актуальні проблеми романо-германської філології: матеріали ІІІ наук.-практ. семінару / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології. Луцьк, 2014. С. 283–285.
Словник літературознавчних термінів. URL: https://onlyart.org.ua/dictionaryliterary-
terms/hudozhni-zasoby-zobrazhalno-vyrazhal/_
Ставицька Л. Про термін ідіолект. Українська мова. К.: Інститут української мови НАН України, 2009. № 4. С. 3 –15.
Українська мова: енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні,
Ін-т укр. мови; голова ред. кол. В. М. Русанівський та ін. К.: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2004. 824 с.
Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М.: Худ. лит., 1977. 446 с.
Шаркунова О. В. Идиостиль художественного текста как индивидуальное соче-
тание экстра- и интралингвистических параметров, основанных на референтных отношениях. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. III междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2011. С. 59–64.
Шулінова Л. Аспекти ідіостилістичного аналізу. Слов’янські мови і сучасний світ. Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2000. С. 25–33.
Щирова И. А. Текст в парадигмах современного гуманитарного знания: монография. СПб.: Книжный дом, 2006. 472 с.
Янкелевич М. С. Отражение личности автора в художественном произведении. Психология. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2013. С. 162–168.
Rowling J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. URL: http://www.passuneb.
com/elibrary/ebooks/HARRY %20POTTER %20AND %20THE %20PRISONER %20
OF %20AZKABAN. pdf Rowling J. K. URL: https://fantlab.ru/autor131