Перейти до контенту

СИСТЕМНІСТЬ МОВИ В ГЕНЕТИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ 70-х рр. ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.: КОНЦЕПЦІЯ «КІЛЬКІСНИХ ЗМІН ПРИГОЛОСНИХ» О. О. ПОТЕБНІ

Вікторія Святченкоpdf

кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету Слов’янськ, Україна
e-mail: sviatchenkovv@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0001–5425–5744

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-10


Ключові слова: порівняльно-історичне мовознавство, історична фонетика, система мови, структура мови, консонантизм, фонетичний закон.


У статті максимально повно розкрито погляди О. О. Потебні на системний характер мови в працях з історичної фонетики східнослов’янських мов та досліджено практичне втілення цих поглядів. Розуміння вченим харківської лінгвістичної школи системного характеру фонетичних змін зумовило пошук зв’язку між ними, намагання виявити однорідні фонетичні закони, що об’єднані спільною причиною і діють у певний період історії мови, на що й звертає увагу авторка статті.

Відзначено, що в центрі уваги О. О. Потебні – зміни приголосних, які відбувалися за різних умов, — концепція «кількісних змiн приголосних». Причини фонетичних законів, зазначених в статті, не можна звести до взаємодії звуків у мовленнєвому потоці, а матеріал, який пропонує О. О. Потебня, свідчить про існування причин, що діють у самій фонетичній системі. Авторка статті приєднується до висновку В. А. Глущенка про те, що дослідження О. О. Потебні дозволяють охопити всі фонетичні закони в історії консонантних систем східнослов’янських мов.

Розглянуто також питання про актуальність і важливість досліджень О. О. Потебні про системний характер мови, які зберегли свою цінність для мовознавства ХХ – початку ХХІ ст.


ЛІТЕРАТУРА

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-ті рр. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.) / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред О. Б. Ткаченко. Донецьк, 1998. 222 с.

Глущенко В. А. Порівняльно-історичний метод в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. — 30-х рр. ХХ ст. : монографія. Слов’янськ, 2017. 255 с.

Жовтобрюх М. А. Значення праць О. О. Потебні для розвитку вітчизняного мовознавства. Олександр Опанасович Потебня : ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження. Київ, 1962. С. 5–24.

Касаткин Л. Л. Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянском языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности/ненапряженности. Вопросы языкознания. 1995. № 2. С. 43–56.

Колесов В. В. Историческая фонетика русского языка : учебное пособие. Москва, 1980. 215 с.

Кубрякова Е. С., Мельников Г. П. О понятиях языковой системы и структуры языка. Общее языкознание: Внутренняя структура языка. Москва, 1972. С. 8–91.

Пауфошима Р. Ф. Некоторые особенности сандхи в севернорусских говорах. Русские народные говоры: Лингвогеографические исследования. Москва, 1983. С. 35–44.

Плоткин В. Я. Эволюция фонологических систем: на материале германских языков. Москва, 1982. 129 с.

Потебня А. А. Два исследования о звуках русского языка: I. О полногласии, II. О звуковых особенностях русских наречий. Воронеж, 1866. 156, III с.

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Москва, 1977. Т. 4, вып. 2. 406 c.

Потебня А. А. Отзыв о сочинении А. Соболевского «Очерки из истории русского языка», ч. 1. К., 1884. Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности. 1896. Т. I, кн. 4. С. 804–831.

Потебня А. А. К истории звуков русского языка: Этимологические и другие заметки. Варшава, 1880. Ч. 2. II, 31, 70, 25 с.

Потебня А. А. К истории звуков русского языка. Воронеж, 1876. Ч. 1. VI, 243 c.

Трубецкой Н. С. Основы фонологии. Москва, 1960. 372 с.