Перейти до контенту

НАУКОВІ ТЕКСТИ У ПАРАДИГМІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Ілона Дерікpdf

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського“
Одеса, Україна
e-mail: ilonaderik@gmail.com
ORCID ID:https://orcid.org/0000–0003–1476–2391

Тетяна Дружина

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського“
Одеса, Україна
e-mail: t.a.druzhyna@gmail.com
ORCID ID:https://orcid.org/0000–0002–2679–713X

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-6


Ключові слова: наукові тексти, функціонально-комунікативний підхід, стратегії, тактики.


Статтю присвячено вивченню специфіки перекладу наукових текстів з англійської мови на українську. У дослідженні здійснено огляд розробок у цій галузі. Також наведено аналіз стратегій і тактик перекладу, що вживаються відповідно до функціонально-комунікативного підходу у теорії перекладу.

Дослідження здійснювалось на матеріалі наукових текстів різних жанрів (статей, тез, доповідей), представлених англійською, та їх українських перекладів. Мета зазначалась як аналіз адекватності використаних тактик відповідно до домінуючої стратегії перекладу, пошук засад для визначення влучності операцій та формулювання критеріїв оцінювання.

Було зроблено висновок, що застосування таких перекладацьких трансформацій, як граматична та функціональна заміна, транспозиція та пошук перекладацького еквівалента спостерігаються при застосування тактики передачі релевантної інформації.

Було доведено, що стратегія комунікативно рівноцінного перекладу є найбільш влучною для перекладу наукових текстів. Вона реалізується за допомогою таких тактик: тактики передачі релевантної інформації, тактики збереження формально-структурних характеристик, тактики коректного оформлення інформації та тактики відтворення стилістичних і жанрових особливостей.

Кількісні параметри розповсюдженості перекладацьких стратегій, тактик і операцій дозволили виявити типологічну спільність застосованих операцій.

Було встановлено кореляцію трансформацій транскодування (транс­літерації та транскрипції), контекстуальної заміни із тактикою лінгвокультурної адаптації.

Перспектива дослідження варіативності стратегій і тактик перекладу наукового дискурсу вбачається у вивченні дистинктивних параметрів перекладацьких стратегій і тактик та у здійсненні зіставного аналізу.


ЛІТЕРАТУРА

1. Карабан В. І Посібник-довідник з перекладу науково-технічної літератури Ч. 1, 2. К.: Tempus, 1997. 257 с.

2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця: Нова книга, 2002. 564 с.

3. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу. Вінниця : Нова Книга, 2010. 110 с.

4. Кияк Т. Р. Форма і зміст мовного знака // Вісник Харківського університету ім. В. Н. Каразіна. Харків : Константа, 2004. С. 75–79.

5. Панов С. Ф. Фаховоорієнтований переклад технічної літератури // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: Педагогіка, психологія і соціол. 2010. Вип. 7. С. 128–131.

8. Петрова Т. І. Англійська мова. Науковий переклад: конспект лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. К., 2002. 39 c.

9. Черноватий Л. М., Карабан В. І., Омелянчук О. О. Переклад англомовної технічної літератури: навчальний посібник / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. Він­ниця: Нова Книга, 2006. 296 с.