Перейти до контенту

МОВЛЕННЄВА СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНИХ ТА КИТАЙСЬКОМОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Тетяна Стоянова pdf

асистент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Одеса, Україна
e-mail: t.v.stoianova@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–0424–6783

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-12


Ключові слова: офіційно-діловий стиль, міжнародна організація, нормативно-правовий документ, лінгвокультурні особливості, граматичні відмінності


Стаття присвячена дослідженню мовленнєвих характеристик документів офіційно-ділового стилю англійською та китайською мовами. Актуальність теми пояснюється зростаючими темпами глобалізації, що вимагає правильного та точного оформлення документів міжнародного рівня. Дослідження ґрунтується на порівнянні стильових, стилістичних та граматичних характеристиках та правилах оформлення тексту офіційно-ділового документа, зокрема декларацій, конвенцій та резолюцій обома мовами. Розгляд понять міжнародна організація, міжнародний документ, нормативно-правовий договір тощо дав змогу дослідити сутність та важливість таких установ як ООН та ЮНЕСКО, які укладають декларації, конвенції та резолюції, що розглядаються у статті. Огляд наявних досліджень з функціональних стилів обох мов дозволив виявити особливості становлення офіційно-ділового стилю англійської та китайської мов, та їх вплив на особливості утворення офіційно-ділових документів. Ознайомлення з останніми роботами науковців дозволило отримати більш точні та актуальні результати дослідження. Призначення, мета, основні риси нормативно-правових документів китайської та англійської мов не відрізняються, проте простежуються певні мовленнєві відмінності. Основні відмінності китайського офіційно-ділового мовлення пояснюються впливом лінгвокультурних особливостей цієї мови, до яких відносять морфологічні особливості, правила запозичення в китайській мові та деякі граматичні особливості, що подано у статті. Основною причиною змін та становлення сучасної офіційно-ділової мови став перехід від веньяня до байхуа, проте зі збереженням значної кількості веньянівських канцеляризмів. У статті наведено та проаналізовано приклади англомовних та китайськомовних частин документів, що дали змогу провести кількісний аналіз та узагальнити особливості документів обох мов на синтаксичному рівні у вигляді таблиці.


ЛІТЕРАТУРА

Большая юридическая энциклопедия. Москва : Книжный мир, 2010. 960 с. (Серия «Профессиональные справочники и энциклопедии»).

Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. Вопросы языкознания. 1955. № 1. С. 60–87.

Гальперин И Р. Стилистика английского языка. Москва : Высш. школа, 1981. 334 с.

Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. Москва : Просвещение, 1979. 192 с.

Загальна теорія держави і права / за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. Харків: Право, 2009. 584 с.

Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. Москва : Цитадель-трейд; Лада, 2005. 576 с.

Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. Київ : Вища шк., 2003. 462 с.

Міжнародне право / за ред. М. В. Буроменського. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 336 с.

Міністерство закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/ua

Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 592 с.

Плотницька І. М. Ділова українська мова в державному управлінні. Київ : НАДУ, 2011. 168 с.

Прадід Ю. Ф. У царині лінгвістики і права. Симферополь : Еліньо, 2006. 256 с.

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906–15.

Руда Н. В. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.13. Київ, 2017. 17 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.

Словарь международного права. Москва : Статут, 2014. 495 с.

Софронов М. В. Китайский язык и китайская письменность. Москва : АСТ: Восток-Запад, 2007. 638 с.

Фесенко Г. Г. Стандарт як особливий жанр тексту і мовленнєва реалізація терміносистеми ІКАО. Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць. / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Київ : Київський нац. лінгвістичний ун-т, 2007. Вип.19. С. 205–210.

Хазова О. А. Искусство юридического письма. Москва : Издательство Юрайт, 2015. 182 с.

Creech R. L. Low and Language in the European Union : The Paradox of a Babel «Nnited in Diversity». Groningen : Europa Law Publishing, 2005. 176 p.

Encyclopaedia Britannica. URL: https://www.britannica.com.

The Routledge Encyclopedia of the Chinese Language / edited by Chan Sin-wai. Hong Kong : Graphicraft Limited, 2016. 790 p.

UNESCO. URL: https://en.unesco.org.

马楠. 国际会议文件英汉翻译项目实践报告 – 一国际海事组织会议提案翻译为例 : 硕士学位论文 : 翻译硕士. 沈阳, 2017. 95页

刘海涛. 法律文书与公文语言表述问题评析. 安顺学院学报. 2009. 页26–28.

孙和平, 试论我国现阶段国家公文体系. 公文写作. 2007. 页37–38