Перейти до контенту

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Катерина Мулик pdf

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри західних і східних мов та методики їх навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

E-mail: m.katrin81@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6403-3360

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-13


Ключові слова:     рекламні слогани, перекладацькі стратегії, тактики та операції, контрастивний аналіз.


Представлену статтю присвячено проблемі особливостей перекладу англійських рекламних слоганів українською мовою. Корпус дослідження було побудовано на основі рекламних слоганів, розповсюджених у США. Мета статті у визначенні базових стратегій і тактик перекладу рекламних слоганів із збереженням семантики та прагматики. Результати здійсненого дослідження підтвердили наявність спільних стратегій і тактик, що дозволяють здійснювати адекватний переклад із типологічно неспорідненої англійської мови на українську. Практична цінність дослідження у тому, що висновки можуть бути використані в  перекладацькій діяльності.  

Актуальність статті підтверджується необхідністю в ефективних стратегіях і тактиках перекладу різних видів текстів у сучасному перекладознавстві. Об'єктом дослідження є переклад рекламних слоганів в аспекті його адекватності. Предметом дослідження є стратегії, тактики та операції перекладу англійських рекламних слоганів українською. Безпосередні завдання цієї статті, обумовлені вищезазначеною метою, є такими: розкриття особливостей слоганів у мовах, що зіставляються (англійська та українська); огляд типологічно спільних стратегій, тактик і операцій перекладу рекламних слоганів.      

Методологія цього дослідження включала індуктивний та дедуктивний методи, а також метод контрастивного аналізу. У процесі дослідження було одержано і експериментально й статистично підтверджено висновки про наявність  спільних стратегій і тактик перекладу рекламних слоганів на різні мови. Також було констатовано, що прагматичний і експресивний потенціал рекламних слоганів зберігається та відтворюється у перекладі. 

Перспектива у дослідженні цієї проблеми в різних романських, германських та слов'янських мовах.


Література

Берд П. Продай себя!: Тактика совершенствования Вашего имиджа.  Минск : Амалфея. 1997. 208 с. 

Бове К. В., Аренс У. Ф. Современная реклама. Тольятти. 1995. 704 с.

Дядечко Л. А. Сучасні прецендентні тексти рекламного походження. Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. 2012. Вип. 18. С. 50.

Имшинецкая И. Креатив в рекламе. Москва : «РИП–холдинг». 2002. 107 с.

Конюхова Л. Вираження спонукання в слогані телереклами. Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2003. Вип. 23. C. 134. 

Крилова-Грек Ю. Психолінгвістичний підхід до питання перекладу тексту. Практична психологія та соціальна робота. 2008. № 8. С. 74–76. 

Курмач У. Особливості національних, культурних, ментальних та гендерних характеристик при перекладі іншомовних рекламних текстів. КНУ імені Т. Г. Шевченка. 2011. № 9(220). С. 161. 

Лапинская Ю. Художественная форма слогана. Язык, коммуникация и социальная среда. 2001. № 1. С. 76–81. 

Зирка В. Манипулятивные игры в рекламе: Лингвистический аспект. Днепропетровск : ДНУ. 2004.  294 с. 

40 Memorable Advertising Slogans and How to Create One. URL: https://www.cleverism.com/40-memorable-advertising-slogans.

Dan L. Techniques for the Translation of Advertising Slogans. URL: https://docplayer.net/18348931-Techniques-for-the-translation-of-advertising-slogans-lavinia-dan-nadrag-prof-phd-ovidius-university-of-constanta.html.