Перейти до контенту

ПЕРЦЕПТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСОДІЇ МОДАЛЬНОСТІ ПЕРЕКОНАННЯ В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ

Тетяна Корольова pdf

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

E-mail: kortami863@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3441-196X

Владислава Аккурт

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

E-mail: ladyboss2105@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3542-3428

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-11


Ключові слова: просодія модальності, судовий дискурс, перцептивні характеристики, модальність переконання, мова прокурора.


Наукові розвідки вітчизняних науковців відображають глибоке осмислення проблеми мовної модальності, але дослідження просодичних особливостей віддзеркалення модальних конотацій в судовому дискурсі, на жаль, досі не знайшли відповідного відображення в науковій літературі.

Метою експериментального дослідження є комплексний аналіз функціонально-семантичного та прагматичного аспектів організації модальної семантики переконання в мовленні прокурора на матеріалі двох неблизько споріднених мов (англійської та української).

Результати дослідження надали можливість зробити висновок, що переконлива мова прокурора під час судового засідання залежить від екстралінгвістичних факторів (ситуації судового засідання, соціально-статусних відношень), структурно-семантичних і прагматичних особливостей судової мови взагалі та індивідуальних характеристик промови обвинувача зокрема. Просодія переконання в мові прокурора є найважливішим засобом, що проявляється в реалізації стереотипних правил фонетичної поведінки оратора, яка спрямована на вплив на аудиторію, поєднує в собі стереотипний та творчий аспекти. В промові обвинувача переважає інтелектуальна виразність (аргументованість й стрункість викладу).

Характер взаємодії компонентів просодії при вираженні модальності переконання є спільним у мовах, що вивчаються, але завантаженість просодичних компонентів при реалізації просодичної структури висловлювань не однакова. Так, ритмічна структура англійської мови, важливість темпорального компонента на рівні словесного наголосу, спадний характер складової мелодики (на відміну від української), фіксована позиція словесного наголосу в англійській мові на відміну від рухливості цієї позиції в українській замовляють специфіку просодії англомовної комунікації в цілому.

Відмінності лінгвістичних систем між англійською та українською мовами в даному аспекті обумовлені в першу чергу тим, що кожна мовна система має особливу граматичну будову, лексичний склад і фонологічну структуру, які певною мірою зумовлюють просодичні особливості, що характерні кожної з двох мов.


Література

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 344 с.

Брицин В. М. Модальна граматика дискурсу як один із напрямів семантико-синтаксичних досліджень. Мовознавство. 2006. №2/3. С. 101–110.

Бровченко Т. О., Корольова Т. М. Фонетика англійської мови (конрастивний аналіз англійської та української вимови) : підручник – 2-ге вид., переробл. та доп. Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 300 с.

Дискурс, речь, речевая деятельность : Функциональные и структурные аспекты : cб. обзоров / РАН ; Институт научной информации по общественным наукам / отв. ред. С. А. Ромашко. Москва : ИНИОН РАН, 2000.  232 с.

Калита А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання : монографія. К., 2001. 351 с.

Климович О. В. Средства речевого воздействия в судебном дискурсе [Электронный ресурс]. Уфа, 2013. URL: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-7-2013/sredstva-rechevogo-vozdejstviya-v-sudebnom-diskurse/ (дата звернення 17.06.2017)

Королева Т. М. Механизм взаимодействия лингвистических средств при передаче модальных значений. Мовознавство. 1989. № 2. С. 55–58.

Корольова Т., Попова О. Психолінгвістичні аспекти відтворення китайськомовного військово-політичного дискурсу українською мовою. Психолінгвістика. 2019. № 25. С. 92116. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-92-116

Корольова Т. М., Швецова В. Є. Категорія переконання в юридичному дискурсі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2016. Вип. 22. С. 85–89.

Швецова В. Є. Види судових промов та їх особливості. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. Одеса, 2017. Вип. 24. С. 95–100.

Шульга К. С. Роль прокурора в прениях сторон. Молодой ученый. 2016. №10. С. 1074– 1077.

Baum L. Judges and Their Audiences : A Perspective on Judicial Behavior. New Jersey : Princeton University Press, 2006. 231 p.

Halliday M. A. K. Linguistic studies of text and discourse, Jonathan Webster (ed.), Continuum International Publishing, 2000. 288 p.

Harris Z. Discourse analysis.  Language. 1952, № 28(1). P. 1-30.

Schwartz B. A Book of Legal Lists : The Best and Worst in American Law, with 150 Court and Judge Trivia Questions. New York,  NY : Oxford University Press, 1997. 292 p.

Victor Gold, Psychological Manipulation in the Courtroom, 66 Neb. L. Rev. 1987. URL: ps://digitalcommons.unl.edu/nlr/vol66/iss3/11

Wang J. A Study on the Verbal Interaction in Adversarial Courtroom Trial. Applied Linguistics. 2004. № 3. P. 75–82.