Перейти до контенту

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОНФЛІКТНИХ ДІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Оксана Мигалецьpdf

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна, 

E-mail: myhalets.oksana@gmail.com

ORSID ID https://orcid.org/0000-0003-0594-3158

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-12


Ключові слова: лексична семантика, лексеми,  формалізований аналіз, конфлікт, спільні й відмінні риси.


Метою статті є проведення всебічного дослідження дієслів із середнім ступенем полісемії на позначення конфліктних дій в сучасній українській мові з урахуванням їхніх лексико-семантичних та системно-структурних особливостей. У зіставному аспекті шляхом застосування лінгвістичних методів дослідження та формалізованого аналізу лексичної семантики визначено спільні та відмінні риси лексем у досліджуваній мові, а також установлено їхнє місце й роль у семантичному просторі української мови. 

Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць на позначення конфліктних дій в сучасній українській мові дозволив розкрити їхню сутність як явищ повсякденного життя і діяльності особи, а також встановити різні засоби їхнього вербального та невербального вираження. Конфліктні дії в українській мові передаються 96 дієсловами із середнім ступенем полісемії, семантика яких розкривається за допомогою 92 значень. У цій статті проведено аналіз лише частини досліджуваних дієслів, а саме, 10 мовних одиниць, що розкривають свою семантику за допомогою 98 лексичних значень.

Провівши лексико-семантичний аналіз, знаходимо спільні (сперечатися; сваритися; протестувати проти кого-, чого-небудь; чинити опір кому-, чому-небудь; підбурювати проти кого-небудь; боротися проти кого-небудь, за щось; воювати; подолати, перебороти щось; змагатися за що-небудь) та відмінні (бурхливо виявляти незадоволення, незгоду; бушувати; заперечувати проти чогось; намагатися подолати чи затамувати які-н. почуття, бажання; стикатися з ким-, чим-небудь; хвилювати, бентежити, терзати) риси мовних одиниць.

Крім того, їхня семантика виражає три етапи конфліктних дій: 1) причини виникнення конфліктних дій – провокувати; підбурювати; налаштувати кого-небудь проти когось; викликати вороже ставлення до когось, чогось; підбурювати; 2) активна стадія процесу – спорити; боротися з ким-небудь, за чи проти когось / чогось; битися з, проти кого-, чого-небудь; сперечатися; 3) їхній результат та наслідки – перемогти в суперечці; перевершити кого-небудь; подужати супротивника; змусити противника відступити до певної межі, перепони.


Література

Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. І.: Парадигматика. Москва : Языки славянских культур, 2009. 568 с. 

Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание. Москва : Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2010. 314 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ : Академія, 2010. 464 с.

Лучик А. А. Компонентний аналіз у зіставних дослідженнях лексичних одиниць. Сучасні дослідження з іноземної філології. Ужгород, 2009. Вип.7. С. 258–262.

Огуй О. Д. Апроксимативні методи в семасіологічних дослідженнях : результати та перспективи застосування. Проблеми квантитативної лінгвістики. Чернівці : Рута, 2005. С. 134–148.

Присяжнюк О. М. Лексикологія та семасіологія української мови.  Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. 122 с.

Приходько Г. І. Невербальні засоби вираження емоцій. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). 2015. №4. С. 150–153.

Словник української мови : у 11-ти т. / І. К. Білодід та ін. Київ : Наукова думка, 1970–1980. 

Тарасова В. В. Семантичне поле «Засоби пересування» в сучасних англійській, німецькій, російській та українській мовах : монографія. Київ : ТзОВ “SprintPrint”, 2010. 255 с.

Фабіан М. П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах : монографія. Ужгород : Інформаційно-видавниче агентство «ІВА», 1998. 255 с.

Фабіан М. П. Застосування процедури формалізованого аналізу лексичної семантики в зіставних дослідженнях. Проблеми зіставної семантики. Київ, 2011. Вип.10, ч. І. С. 202–207.

Edmonds Ph. Semantic Representations of Near-Synonyms for Automatic Lexical Choice : Ph. D. dissertation. Canada : University of Toronto, 1999. 245 p.

Evans V., Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 830 p.

Korolova T., Demianova N. Functional and semantic characters of an address in Ukrainian and French. Науковий вісник ПНПУ ім. К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки. 2019. № 28. С. 129138. DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28.

Murphy M. L., Koskela A. Key Terms in Semantics. London-New York : Continuum International Publishing Group, 2010. 241 p.