Перейти до контенту

КРОС-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ З ПИТАНЬ ЛІКАРСЬКОЇ ЕТИКИ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Олена Величенко pdf

кандидат філологічних наук, викладач кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна 

E-mail: lepinapelina@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8349-5621

Олександра Попова 

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету іноземних мов, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна 

E-mail: alex-popova@ukr.net

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6244-5473

Researcher ID https://publons.com/researcher/R-1107-2018/

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-4


Ключові слова: морально-етичний лікарський дискурс, текст, лікарська етика, крос-культурні особливості, стратегія комунікативно-рівноцінного перекладу, тактики, перекладацькі операції.


Дослідження присвячене вивченню деяких культурних особливостей відтворення англомовних текстів морально-етичного лікарського дискурсу, представлених на матеріалі «Підручнику з лікарської етики» Світового Лікарського Товариства, засобами української мови. Представлена розвідка ґрунтує свою актуальність на необхідності глибокого вивчення засобів реалізації, репрезентації, актуалізації і відтворення крос-культурних зв’язків між фахівцями і споживачами у сфері охорони здоров’я і медичного обслуговування англомовного та українськомовного соціумів. Авторки дослідження наголошують на важливості для України такого обміну досвідом задля зміцнення зв’язків з економічно розвиненими країнами, а також для покращення рівня професійної та етико-правової підготовки сучасних і майбутніх лікарів. 

Метою дослідження є вивчення специфіки і своєрідності роботи українського перекладача над пошуком і використанням коректних перекладацьких операцій для адекватного крос-культурного відтворення англомовних текстів з питань лікарської етики з урахуванням відповідної стратегії і тактик перекладу. 

Охарактеризовано досліджуваний вид тексту як такий, що об’єднує в собі риси як лікарського, так і морально-етичного дискурсів, тим самим викликаючи певні труднощі в адекватному перекладі з англійської мови українською. Визначено функції досліджуваного тексту, види інформації, що міститься в ньому, структурно-компонентні, змістові і лексичні елементи, особливо цікаві і важливі у створенні адекватного перекладу з урахуванням культурних особливостей тексту першоджерела і цільової аудиторії перекладу. Наголошено на доцільності застосування стратегії комунікативно-рівноцінного перекладу, а також вивчено деякі відповідні тактики й операції у перекладі, серед яких якісно і кількісно визначено найбільш уживані й коректні.


Література

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-е, стереотипное. Москва, 2007. 144 с.

Мацумото Д. Психология и культура. 1-е издание. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 720 с. 

Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е издание, переработанное. Москва : Флинта : Наука, 2003. 320 с. 

Сдобников В. В. Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода : дисс. … д-ра филол. наук: 10.02.20 / Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. Москва, 2015. 492 с.

Amigo Extremera, José Jorge. Fitting CULTURE into translation process research. Translation and Interpreting. 2015. 7/1. pp. 26–46. DOI: ti.106201.2015.a05

Zahnìtko A., Myronova H. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. pp. 165–169. 

Płońska Dagmara. Strategies of Translation. Psychology of Language and Communication. 2014. Vol. 18, No. 1. pp. 67-74. DOI: 10.2478/plc-2014-0005