Перейти до контенту

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ

Наталя Жмаєваpdf

кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна

E-mail: zhmaeva@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3382-0155

Світлана Юхимець

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна

E-mail: yukhymets.svetlana@gmail.com

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3350-7310

DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-29-9


Ключові слова: лінгвістичний підхід, комунікативно-функціональний підхід, еквівалентність, інваріант, адекватність, стратегія перекладу, критерії оцінювання адекватності перекладу.


Різноманітність перекладацьких послуг та вимог, що висуваються до адекватності та якості перекладу у глобалізованій індустрії перекладу, викликає необхідність вирішення питання оцінки його якості. 

Основним орієнтиром для перекладача за сучасних вимог постає мета перекладу, усвідомлення якої дозволяє обрати стратегію перекладу, що відповідає специфіці і параметрам комунікативної ситуації перекладу. Першорядним параметром в оцінці якості перекладу постає адекватність, що викликає необхідність розробки системи її оцінювання як передумови підвищення ефективності професійної діяльності перекладачів та розробки дидактичних основ їхньої підготовки.

Оцінка адекватності перекладу, тобто досягнення поставленої мети перекладу, відбувається з огляду на відтворення або зміну характеристик вихідного тексту (ВТ). Відповідно, виокремлюємо критерій «Ступінь релевантної подібності ВТ та перекладеного тексту (ПТ)», у межах якого розглядаємо такі підкритерії: відтворення релевантної інформації, відтворення жанрово-стилістичних особливостей ВТ, відтворення формально-структурних характеристик ВТ та прагматична адаптація ВТ. Стратегія комунікативно-рівноцінного перекладу передбачає відтворення усіх перелічених характеристик, у межах двох інших стратегій перекладу їхнє відтворення є факультативним.

Окремо виділяємо такі критерії оцінювання адекватності перекладу: коректність оформлення інформації та адекватність мовного оформлення ПТ. На нашу думку, останні два критерії є нормативними вимогами під час оцінки якості перекладу, здійсненого із застосуванням будь-якої стратегії перекладу, та не передбачають опцій.


Література

Алексеева И. С. Введение в перевод введение: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений. Санкт-Петербург, 2004. 352 с.

Витренко А. Г. О «Cтратегии перевода». Вестник МГЛУ: Сопоставительная лингвистика и вопросы перевода. Москва, 2008. Вып. 536 С. 3–17.

Гончарова Е. А., Шишкина И. П. Интерпретация текста. Немецкий язык. Москва : Высшая школа, 2005. 368 с.

Дерік І. М., Белявська К. О. До питання про роль особистості перекладача у виборі стратегій перекладу художньої літератури ПНПУ імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць (лінгвістичні науки). Одеса : Астропринт. 2014. Вип. 19. С. 18–23.

Жмаєва Н. С., Корольова Т. М. Стратегії, тактики та операції перекладу : Proceedings of XX International scientific conference “Practical Applications of Research Findings 2018”. Morrisville : Lulu Press. pp. 60–63.

Илюхин В. М. Стратегии в синхронном переводе : на материале англо-русских и русско-английских комбинаций перевода : дис. … канд. филол. наук : 10.02.20. Москва, 2000. 206 с.

Прунч Э. Пути развития западного переводоведения. От языковой асимметрии к политической. Москва : Валент, 2015. 512 с.

Сдобников В. В. Использование коммуникативно-функционального подхода к оценке качества перевода. URL: https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2017/03/15/sdobnikov_v.v.pdf (дата звернення: 01.10.2019)

Сдобников В. В. Инвариант перевода: миф или реальность? Иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации : материалы докладов VII Междунар. конф-ции «Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации» (25–27 февраля 2015 а года). Саратов : ИЦ «Наука». С.197–208.

Сдобников В. В. Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода : автореф. дисс. … доктора филологических наук : 10.02.20. Москва, 2015 б. 48 с.

Шлепнев Д. Н. Стратегия перевода и параметры стратегических решений. Перспективы науки и образования. 2018, № 5 (35). С. 161–170.

Wilss W. Translation Strategy, Translation Method and Translation Technique : Towards a Clarification of Three Translational Concepts. Revuede Phonetique Appliquee, 1983, 66/68. P. 143–152.