Перейти до контенту

Фольклорний дискурс як джерело формування жанру загадки

Дружина Т. А.pdf


Ключові слова: фольклорний дискурс, традиційна і сучасна культура, загадка, жанр.


Стаття розкриває специфіку реалізації текстів загадки як жанру фольклорного дискурсу, який побутує у традиційній і сучасній культурі. Досліджуваний жанр описується з урахуванням соціокультурних, комунікативних, когнітивних і мовленнєвих факторів. Відповідно до мінливих умов побутування цього жанру відзначаються модифікації у сфері функціонування загадки, а також у специфіці образів та їх мовленнєвої репрезентації. Здатність загадки реагувати на соціокультурні зміни дозволяє їй залишатися в актуальній сфері колективної свідомості в будь-яку історичну епоху.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Агапкина Т. А. Дуб / Агапкина Т. А. // Славянские древности / под
общей ред. Толстого Н. И. — М.: Междунар. отношения, 2004. — Т. 2. — С. 141–146.

Бацевич Ф. С. Текст, дискурс, речевой жанр (соотношение понятий) / Бацевич Ф. С. // Вісник Харківського національного університету імені Каразіна В. Н. — 2001. — № 520. — С. 3–6.

Полюжин М. М. Про теоретичні засади когнітивного підходу до дискурсивного аналізу / Полюжин М. М. // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : наук. журнал / [ред. кол. Каліущенко В. Д. (гол. ред.) та ін.]. — Донецьк : ДонНУ, 2004. — Т. 1, № 3. — С. 32–41.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Почепцов Г. Г. — 2-ге вид., доп. — К.: Видавничий центр “Київський університет”, 1999. — 308 с.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура / Путилов Б. Н. — М.,
1994. — 235 с.

Селиванова Е. А. Энигматический дискурс : вербализация и когниция : монография / Селиванова Е. А.. — Черкассы : Изд-во Ю. Чабаненко, 2014. — 214 с.

Стручков В. Е. Загадки от А до Я [Электронный ресурс]. — URL:
http://zhurnal.lib.ru/s/struchkow_w_e/zagadki4.shtml

Українські народні загадки [Електронний ресурс]. — URL: http://www.planeta.co.ua/ua/puzzle.php?page=3

Хроленко А. Т. Лексика русской народной поэзии / Хроленко А. Т. —
Курск, 1976. — 64 с.

Эмер Ю. А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре : когнитовно-дискурсивный анализ : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Эмер Ю. А. — Томск, 2011. — 457 с.

Cumming S. Discourse and Grammar / S. Cumming, T. Ono // Discourse studies: a multidisciplinary study. — London: Sage, 1997. — Vol. 2. — P. 112–137.

Riddles and answers [Електронний ресурс]. — URL: http://www.rd.com/jokes/riddles/

Swales J. M. Genre Analysis : English in Academic and Research Settings / Swales J. M. — Cambridge : Cambridge University Press, 1990. — 260 p.