Перейти до контенту

Сурядні сполучники як виразники приєднувальних семантико- синтаксичних відношень

Козіцька О. Аpdf


Ключові слова: приєднувальна конструкція, повне приєднувальне речення, неповне приєднувальне речення, сурядні сполучники, основне речення.


У статті досліджено тенденції використання деяких сурядних єднальних і протиставних сполучників як засобів вираження приєднувальних семантико-синтаксичних відношень. Визначено типові позиції їхнього вживання в художньому стилі. В результаті дослідження було виявлено, що приєднувальні конструкції з сурядними сполучниками єднальної та протиставної семантики дедалі активніше використовують у сучасних художніх текстах для підсилення мовної експресії.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Богатько В. В. Явища еліпсису в слові сучасної української публіцистики : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Богатько В. В.; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 175 с.; Белошапкова В. А. Сложное предложение в современном русском языке (некоторые вопросы теории) / Белошапкова В. А.. — М. : Просвещение,1967. — 160 с.

Крючков С. Е. О присоединительных связях в современном русском языке / Крючков С. Е. // Вопросы синтаксиса современного русского языка. — М., 1950. — С. 400.

Жайворонок В. В. Приєднувальні сполучники у структурі складного речення / Жайворонок В. В. // Мовознавство. — 1975. — № 5. — С. 67–74.

Городенська К. Г. Граматичний словник української мови : Сполучники / Городенська К. Г. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.

Ванников Ю. В. Синтаксис речи и синтаксические особенности русской речи / Ванников Ю. В.. — М. : Русский язык, 1979. — 296 с.

Ляпидевская Н. С. О некоторых структурах экспрессивного синтаксиса в публицистическом тексте / Ляпидевская Н. С. // Русский язык для студентов-иностранцев : сб. методических статей. — М., 1979. — С. 137.