Перейти до контенту

Структура лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця XX — початку ХХІ ст.

Глущенко В. А.pdf


Ключові слова: метод, лінгвістичний метод, онтологічний, операційний, телеологічний компоненти.


Стаття присвячена аналізу структури лінгвістичного методу в сучасному українському мовознавстві. Лінгвістичний метод трактується як складна логічна одиниця, що включає в себе онтологічний, операційний і телеологічний компоненти. Такий підхід дозволяє об’єднати в цілісній концепції лінгвістичного методу такі феномени, як принципи / підходи, операції (прийоми, процедури) та мета дослідження.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Глущенко В. А. Теорії лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. — початку ХХІ ст. / Глущенко В. А. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. — Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. — Вип. 2. — С. 6–17.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. — Полтава : Довкілля-К, 2008. — 712 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. — Полтава : Довкілля-К, 2006. — 716 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник для студентів філол. спеціальностей вищих закладів освіти / Кочерган Михайло Петрович. — К. : Академія, 1999. — 288 с.

Кримський С. Б. Запити філософських смислів / Кримський Сергій Борисович. — К. : ПАРАПАН, 2003. — 240 с.

Кримський С. Метод / С. Кримський // Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2002. — С. 373.

Серебренников Б. А. Проблема взаимоотношения общей методологии, лингвистической науки и частных методов лингвистического исследования / Б. А. Серебренников // Общее языкознание : методы лингвистических исследований / отв. ред. Б. А. Серебренников. — М. : Наука, 1973. — С. 257–313.

Иванова Л. П. Курс лекций по общему языкознанию : учебное пособие / Иванова Людмила Петровна. — К. : Освіта України, 2006. — 312 с.

Постовалова В. И. Историческая фонология и ее основания : опыт логико-методологического анализа / Валентина Ивановна Постовалова. — М. : Наука, 1978. — 203 с.

Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження в українському і російському мовознавстві (70-ті рр. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.) / Глущенко Володимир Андрійович ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; відп. ред. О. Б. Ткаченко. — Донецьк, 1998. — 222 с.

Глущенко В. А. К вопросу о структуре лингвистического метода / Глущенко В. А. // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методич. сб. / отв. за вып. В. А. Глущенко. — Славянск, 2001. — Вып. VIІI. — С. 3–6.

Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура / В. А. Глущенко // Мовознавство. — 2010. — № 6. — С. 32–44.

Glushchenko V. Method Structure in Russian and Ukrainian Linguistic Tradition / Glushchenko V. // Collected Articles of the 3rd International Linguistics Conference (Taganrog, Russia) / edited by G. T. Polenova and T. G. Klikushina. — Newcastle upon Tyne, 2014. — P. 293–300.

Снесар В. И. Место принципов в системе научного знания / Снесар В. И. // Анализ системы научного знания / под ред. Я. Ф. Аскина, Т. К. Никольской, Б. И. Мокина. — Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1976. — С. 24–27.

Подкорытов Г. А. О природе научного метода / Геннадий Алексеевич Подкорытов. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. — 224 с.