Перейти до контенту

Природні стихії як компонент лінгвосеміотичного простору французських фольклорних текстів для дітей

Мараб’ян К. А.pdf


Ключові слова: семіотика, лінгвосеміотичний простір, стихія, фольклор, картина світу.


Статтю присвячено дослідженню номінацій природних стихій, як компоненту лінгвосеміотичного простору французького фольклорного тексту для дітей.

Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій природних явищ, як першооснови буття, аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. На основі аналізу текстів французьких народних загадок виявлено основні семіотичні елементи, що впливають на формування національної картини світу французького етносу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМIТКИ

Арутюнова Н. Д. О движении, заблуждении и восхождении / Нина Давидовна Арутюнова // Логический анализ языка. Космос и хаос. — 2003. — С. 73–97.

Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов [Текст] / Р. Барт // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. — М. : Прогресс, 2000. — С. 198–203.

Дандес А. Фольклор: семиотика и / или психоанализ [Текст] / А. Дандес. — М. : Восточная литература, 2003. — 278 с.

Колесник О. С. Міфологічний простір крізь призму мови та культури : [монографія] / О. С. Колесник. — Чернігів : РВВ ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. — 312 с.

Колесник О. С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору / О. С. Колесник // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія “Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики”. — Чернігів, 2012. – Вип. 22. — С. 84–91.

Pellegrino P. Spaces of relevance, times of constancy / P. Pellegrino // Semiotica. — 1998. — Vol. 122, № 3/4. — P. 369–385.

Peterson M. A. Space and language / [M. A. Peterson, L. Nadel, P. Bloom, M. F. Garrett] // Language and Space. — 1996. — P. 553–577.

Sinha Ch. Language, culture and the embodiment of spatial cognition / Ch. Sinha, K. J. de Lopez // Semiotica. — 2000. — Vol. 132, № 1/2. — P. 17–38.

Devinettes, ou, Enigmes populaires de la France [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://archive.org/details/devinette

Larousse. fr : encyclopedie et dictionnaires gratuits en ligne [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.larousse.fr