Перейти до контенту

Діахронічна мовна константа як домінанта міграцій індоєвропейських племен

Таранець В. Г, Ступак І. В.pdf


Ключові слова: індоєвропейська прамова, корінь *âr-, слов’янські мови, діахронічна константа, міграції племен.


У статті розглянуто реалізації іє. кореня *âr- зі значеннями ‘арії’, ‘землероби’, які показали на противагу багатьом іншим мовам, що у слов’янських має місце розвиток зазначеного коревня у вигляді псл. *ôr- (у д. укр. ir-). Ця типологічна риса слов’янських мов розглядається нами як “діахронічна константа” й домінанта міграції слов’янського етносу у давні часи його існування, зокрема в Північне Помор’є, Італію, Іран, Індію.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Таранець В. Г. Українці: етнос і мова : монографія / В. Г. Таранець. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. — 364 с.

Merlingen W. Zu den idg. Labiovelaren / M. Merlingen // Klagenfurter Beitrage zur Sprachwissenschaft 8. — 1982. — S. 283–291.

Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант / М. М. Гухман. — М. : Наука, 1981. — 249 с.

Таранець В. Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець. — Одеса : ВИД-во КП ОМД, 2015. — 173 с.

Хоругин І. Влескнига : науково-популярне видання / Ілар Хоругин ; переклад, примітки та коментарі Сергія Піддубного. — Вид. 2, уточнене, розширене. — Голованівськ, 2010. — 340 с.

Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс. — АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; відп. ред. П. Ю. Гриценко. — К. : Наук. думка, 1990. — 168 с.

Мейе А. Общеславянский язык: пер. с фр. / А. Мейе ; общ. ред. С. Б. Бернштейна. — 2-е изд. — М. : Прогресс, 2001. — 500 с.

Таранець В. Г. Арії. Слов’яни. Руси : Походження назв Україна і Русь : монографія / В. Г. Таранець. — Вид. 2-ге. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — 296 с.

Левицкий В. В. Этимологический словарь германских языков / В. В. Левицкий. — Винница: Нова Книга, 2010. — Том 1. — 616 с.

Велесова книга: зб. праукр. пам’яток І тис. до нової доби — І тис. нової доби / В ритм. пер. Б. Яценка. — К. : Велес, 2003. — 108 с.

Боплан де Г. Л. Описание Украины / Г. Л. де Боплан ; пер. с франц. З. П. Борисюк. — М., 2004. — 576 с.

Ibn-Foszlan’s und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit / Ibn-Foszlan (Ibn-Fadhlan). — Text und Übersetzung. — St. Petersburg, 1823. — 377 S.

Pokorny J. An Etymological Dictionary of the Proto-Indo-European Language. — Leiden, 2007. — 3441 р.

Етимологічний словник української мови : у 7 т / гол. ред. О. С. Мельничук. — К. : Наукова думка 1982. — Т. 4. — 656 с.

Zedler J. H. Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste / J. H. Zedler. — Leipzig ; Halle, 1732.

Чертков А. Д. Пелазго-фракийские племена, населившие Италию / А. Д. Чертков. — М., 1853. — 148 с.

Таранець В. Г. Етруски й Трипілля / В. Г. Таранець // Альманах : науковий збірник / ред. рада: О. Т. Полівчак. та ін. — Івано-Франківськ : Просвіта-Світовид, 2014. — Вип. 3. — С. 85–89.

Бессонова С. С. Религиозные представления скифов / С. С. Бессонова. — К. : Наукова думка, 1983. — 139 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — 1728 с.

Карпушкин Б. М. Язык ория / Б. М. Карпушкин. — М. : Наука, 1964. — 120 с.