Перейти до контенту

Герменевтика у перекладацькій діяльності

Грушко С. Ї.pdf


Ключові слова: герменевтика, інформація, інтерпретація, текст, переклад, комунікація.


У статті акцентується увага на проблемах перекладу у площині досліджень герменевтики, яку розглядаємо як методологію у перекладацькій діяльності, вчення про інтерпретацію текстів, як складову трансляції інформації у комунікативному аспекті. Актуальність проведеного дослідження зумовлена особливою увагою сучасного мовознавства до недостатньо вивчених питань герменевтики, які пов’язані з проблемами передачі семантики іншомовного тексту при перекладі.

Процес перекладу у площині герменевтики характеризується як процес пошуку і прийняття оптимального рішення, що відповідає певному набору функціональних критеріїв, які можуть приймати різні варіативні форми. Перекладач здійснює низку специфічних перекладацьких дій: вибір мовних засобів і способів вираження у мові перекладу, заміну і компенсацію безеквівалентних одиниць. Сам пошук оптимального рішення відбувається за допомогою методу “проб і помилок”. Перекладач завжди виступає у ролі інтерпретатора. В межах кожного окремого висловлювання йому необхідно мисленнєво реконструювати як понятійні ситуації, так і мисленнєво-мовленнєві дії автора, які вербалізовані у даному тексті.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Шлейермахер Ф. Герменевтика / Ф. Шлейермахер; [пер. с нем. А. Л. Вольского]. — СПб.: “Европейский Дом”, 2004. — 242 с.

Белянин В. П. Экспериментальное исследование психолингвистических закономерностей смыслового восприятия текста [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук / В. П. Белянин. — М., 1983. — 23 c.

Stolze R. Grundlagen der Textübersetzung. — Heidelberg, 1982. — 234 s.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. — М.: Наука, 1981. — 324 c.

Морковина И. Ю. Влияние лингвистических и экстралингвистических факторов на понимание текста [Текст]: автореф. дис. … канд. филол. наук / И. Ю. Морковина. — М., 1982. — 23 с.