Перейти до контенту

Синтаксичні особливості перекладу художньої літератури (на матеріалі романа Джона Фаулза “Колекціонер”)

Дружина Т. А., Серебрякова І. Ю.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-8


Ключові слова: художній переклад, синтаксичні перекладацькі трансформації, естетичний ефект, адекватність перекладу.


У статті розглядаються синтаксичні особливості перекладу художньої літератури на матеріалі перекладу роману Джона Фаулза “Колекціонер”, виконаного Ганною Яновською, та досліджується визначення сутності використання синтаксичних трансформацій у перекладі художньої літератури. Встановлено варіативність та частотність використання синтаксичних перекладацьких трансформацій, обґрунтовано їхнє вживання при художньому перекладі.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частичной теории перевода). — М. : Междунар. отношения, 1975. — 240 с.

Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу. — К. : Видавництво Київського університету, 1971. — 131 с.

Латышев Л. К. Технология перевода : учебное пособие по подготовке переводчиков. — М. : НВИ ТЕЗАУРУС, 2000. — 278 с.

Степаненко А., Сітко А. Синтаксичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої літератури // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. праць / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. — К. : Аграр Медіа Груп, 2015. — С. 293–297.

Матеріал дослідження

Фаулз Д. Колекціонер [пер. з англ. Г. Яновська]. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rulit.me/books/kolekcioner-read-455237–1.html

Fowles J. The Collector. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kkoworld.com/kitablar/con_faulz_kolleksiyachi-eng.pdf