Перейти до контенту

Лексичні аспекти перекладу китайськомовного політичного дискурсу українською та англійською мовами

Велитченко Л. К., Сумцова Г. В.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-3


Ключові слова: лексичні одиниці, китайськомовний політичний дискурс, перекладацькі операції, неблизькоспоріднені мови.


У статі розглядається поняття політичного дискурсу. Порушується проблема перекладу китайського політичного дискурсу на українську та англійську мови. Наводяться приклади мовних зворотів, характерних для політичного дискурсу китайської мови. Позначено основні перекладацькі операції (пошук перекладацького відповідника, граматична заміна, перекладацький коментар та ін.), що застосовані на лексичному рівні при відтворенні лексики оригінального тексту в тексті перекладу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: ЛКИ, 2007. 360 с.

Берзиня У. А. Традиционный китайский дискурс в современном политическом дискурсе КНР (постановка проблемы) Електронний ресурс // Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Ин-т востоковедения РАН. М.: Вост. лит., 2009. С. 296–298. Режим доступу: http://synologia.ru/a/ Традиционный_китайский_дискурс.

Каліщук Д. М. Лінгвокультурні особливості перекладу політичного дискурсу // Вісник СумДУ. 2006. Т. 1, № 11 (95). С. 153–159.

Котов А. М. Стилистический статус вэньянизмов в современном китайском литературном языке // ВЯ. 1987. № 5. С. 19–23.

Кэ Ян. Исследования политической коммуникации в Китае // Политическая лингвистика. 2011. № 3 (37). С. 58–63.

Чудинов А. П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации // Политическая лингвистика : [сб. научн. трудов] / ред. А. П. Чудинов. Екатеринбург, 2012. Вып. 2 (40). С. 55–61.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. 326 с.