Перейти до контенту

Академічний дискурс у системі інституційних дискурсів

Гохман К. Є.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-5


Ключові слова: дискурс, інституційний дискурс, академічний дискурс.


У статті наводиться реферативний огляд поняття “академічний дискурс”, окреслюються перспективи вивчення академічного дискурсу як окремого виду інституційного дискурсу.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. — Нальчик: Эльфа, 1999. — 317 с.

Ананко Т. Р. Англомовний корпоративний дискурс: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с.

Богданов В. В. Коммуникативная интенция и коммуникативное лидерство // Язык, дискурс и личность. — Тверь: ТГУ, 1990. — С. 26–31

Бурмакина Н. Г. Академический дискурс в теории институциональных дискурсов [Электронный ресурс] / Сибирский федеральный университет, Красноярск. — Режим доступа к ресурсу: http://study-english.info/article051.php#ixzz4O4I8s99B

Варенко Т. К. Особливості академічного дискурсу в англійській та українській мовах (на базі контексту веб-сайтів внз України та англомовних країн) // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. — 2013. — Вип. 38. — С. 159 —162

Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 /  Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — К., 2005. — 20 с.

Грушевская Е. С. Категория адресатности сквозь призму измерений институционального дискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2017. — №  6, ч. 3. — С. 99–102.

Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. — Волгоград, 2000. — С. 5–20.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.

Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. — 2009. — №  2. — С. 3–21.

Кожемякин Е. А. Институциональные дискурсы: программа сравнительных исследований // Человек. Сообщество. Управление. — Краснодар, 2007. — №  2. — С. 96–106.

Кулик В. М. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Ін-т політич. і етнонаціон. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 28 с.

Куликова Л. В. Коммуникативный стиль в межкультурной парадигме / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Красноярск, 2006. — 392 с.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса. — М.: ИТДГК “Гнозис”, 2003. — 280 с.

Ожидрянова В. Г. Англомовний дискурс міжнародних прес-конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с.

Основы научной речи: учеб. пособие для студ. нефилол. высш. учеб. заведений / Н. А. Буре, М. В. Быстрых, С. А. Вишнякова и др.; под. ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр “Академия”, 2003. — 272 с.

Рябих Л. М. Лекція як жанр американського академічного дискурсу : автореф. ... канд. філол. наук, спец.: 10.02.04 — германські мови. – Х. : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 18 с.

Рябоконь Г. Л. Дискурсивні особливості інтернет-публікацій дебатів британського парламенту: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2005. — 22 с.

Скуратовська Т. А. Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 20 с.

Фуко М. Археология знания: пер. с фр. / общ. ред. Бр.Левченко. — К.: Ника-Центр, 1996. — 208 с.

Шепітько С. В. Науковий via академічний дискурс: питання типології // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. — 2014. — №  1102, вип. 77. — С. 76–80.

Шпенюк И. Е. Научно-академический дискурс как институциональный тип дискурса // Гуманитарные науки. — Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2016. — №  4 (97). — С. 133–137.

Шукало І. М. Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с.

Fairclough N. Language and power. — London; New York: Longman, 1989. — 259 p.