Перейти до контенту

Стилістичні засоби вираження трансгуманізму у трилогії Вільяма гібсона “Кіберпростір”

Донець Поль Миколайовичpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”, Одеса, Україна
E-mail: dp85@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000–0001–6759–0920
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-7


Ключові слова: імморталізм, кіберпанк, кіберпростір, наукова фантастика, постлюдина, трансгуманізм.


У статті розглядаються стилістичні засоби вираження трансгуманізму у творчості американо-канадського письменника Вільяма Гібсона, одного з піонерів і яскравих представників піджанру наукової фантастики, відомого як кіберпанк. Матеріалом для дослідження служить його дебютна трилогія “Кіберпростір”, що зачіпає соціальні і морально-етичні проблеми високих технологій. З’ясовується, що трансльований автором меседж носить вельми суперечливий характер: за наявності ряду явних трансгуманістичних ознак, в ньому також просліджуються алармістські риси, які з’являються на лексико-стілістічному рівні. Це виявляється, зокрема, в характерному використанні епітетів, метафор, порівнянь, гіпербол та інших стилістичних засобів. В деяких випадках цикл швидше опонує гуманізму, ніж відтворює його техно-оптімістічній дискурс. Спираючись на класичні дихотомії “природний / штучний”, “людина / нелюдина”, він слідує попереджувальним трендам сучасної англомовної фантастики. Задіяний автором арсенал тропів і стилістичних фігур в цілому несе в собі експресивно-емоційне забарвлення, тобто містить елемент оцінки (як позитивною, так і негативною).


Посилання

1. Баева Л. в. E-Homo sapiens: виртуальный микрокосм и глобальная среда обитания / Л. в. Баева, и. Ю. алексеева // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. — Пятигорск: ПГЛу, 2014. — № 1. — с. 86–97.
2. воронкова в. Г. концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контек сте виртуально-информационного пространства / в. Г. воронкова // Философия и космология. — Полтава: Полтавський літератор, 2013. — с. 170–182.
3. Делёз Ж. анти-Эдип. капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. — екатеринбург: у-Фактория, 2008. — 672 с.
4. Чеклецов в. в. Чувство планеты. интернет вещей и следующая технологическая революция / в. в. Чеклецов. — М.: российский исследовательский центр по интернету вещей, 2013. — 130 с.
5. Энциклопедия фантастики. кто есть кто / сост. вл. Гаков. — Мн.: Галаксиас, 1995. — 694 с.
6. Alvarado R. C. Science Fiction as Myth: Cultural Logic in Gibson’s Neuromancer / R. C. Alvarado // Science Fiction and Computing: Essays on Interlinked Domains. — Jefferson: McFarland, 2011. — P. 205–213.
7. Benedikt M. Cyberspace: Some Proposals / M. Benedikt // Cyberspace: First Steps. — Cambridge: MIT Press, 1992. — P. 119–224.
8. Brians E. The ’Virtual’ Body and the Strange Persistence of the Flesh: Deleuze, Cyberspace and the Posthuman / E. Brians // Deleuze and the Body. — Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. — P. 117–143.
9. Carr J. The Dirty Joke of Cyberpunk or the Humanism of Posthumanism in the Cyberpunk Tradition: Epigenetic Memory and Technology in Gibson’s Neuromancer and Stephenson’s Snow Crash / J. Carr. — Tempe: Arizona State University, 2013. — 60 p.
10. Clark A. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence / A. Clark. — Oxford: Oxford University Press, 2003. — 229 p.
11. Graham E. L. Representations of the Post/human: Monsters, Aliens and Others in Popular Culture / E. L. Graham. — Manchester: Manchester University Press, 2002. — 259 p.
12. Hayles N. K. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics / N. K. Hayles. — Chicago: University of Chicago Press, 1999. — 350 p.
13. Kellner D. Media Culture: Cultural Studies, Identity, and Politics between the Modern and the Postmodern / D. Kellner. — London: Routledge, 1994. — 368 p.
14. Roberts A. Science Fiction / A. Roberts. — London: Routledge, 2006. — 159 p.
15. Thomas D. Old Rituals for New Space: Rites de Passage and William Gibson’s Cultural Model of Cyberspace / D. Thomas // Cyberspace: First Steps. — Cambridge: MIT Press, 1991. — P. 30–48.
16. Young S. Designer Evolution: A Transhumanist Manifesto / S. Young. — Amherst: Prometheus Books, 2006. — 417 p.