Перейти до контенту

Філософські основи перекладу англомовного тексту китайською мовою

Стоянова Тетяна Володимирівнаpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Одеса, Україна
E-mail: t.v.stoianova@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–0424–6783
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-16


Ключові слова: переклад, комунікація, комунікативний акт, двомовна комунікація, герменевтика.


Стаття присвячена дослідженню філософського підґрунтя для перекладу англомовних документів ЮНЕСКО сфери освіти китайською мовою. Англійська та китайська мови відмінні не тільки на різних мовних рівнях, а й у культурологічному аспекті, що призводить до необхідності вивчення структури комунікативного акту, його складових. У даному випадку комунікація розглядається у вигляді абстрактної схеми, що передає особливості співвідношення всіх елементів інформаційного обміну та наявних супровідних операцій. У статті описано комунікативний акт з урахуванням екстралінгвальних особливостей. Повноцінний двомовний комунікативний акт може мати місце тільки за умови коли вихідне повідомлення передається реципієнтом, що сприймає повідомлення крізь призму свого комунікативного наміру та досвіду, що приводить до утворення певного комунікативного ефекту. У ході двомовної комунікації до комунікативного процесу залучені вже не дві особи, а три — додається перекладач, що передає вихідний текст іншою мовою. Двомовний комунікативний акт слід розглядати у сукупності з культурними чинниками, що впливають на зміст повідомлення при його створенні та при його декодуванні третім отримувачем. У дослідженні означено, що герменевтика є напрямом, який досліджує умови створення тексту, тлумачення його змісту, його філософські основи тощо. Метою дослідження є визначення філософського підґрунтя дослідження проблеми перекладу з англійської мови китайською в умовах міжнародної комунікації. Об’єктом дослідження є переклад документівЮНЕСКО з захисту прав на освіту. Предметом дослідження є філософське підґрунтя для перекладу з англійської мови китайською документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту в умовах міжнародної комунікації. Матеріалом дослідження є документи ЮНЕСКО з питань освіти англійською та китайською мовою.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

1. антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / Львів. держ. ун-т ім. івана Франка. Центр гуманіт. дослідж., наук. т-во ім. Шевченка; за ред. М. Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — 633 с.
2. Жинкин н. и. речь как проводник информации. — М.: наука, 1982. — 159 с.
3. Базік і. і., корольова т . М. Переклад китайськомовних казок англійською та українською мовою // науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. к. Д. ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць / ред. кол. : т . М. корольова (гол. ред.) та ін. ; М-во освіти і науки україни. — одеса : астропринт, 2018. — № 27. — с. 20–29
4. Макаров М. Л. основы теории дискурса.– М.: итДГк “Гнозис”, 2003. — 280 с.
5. русское и китайское коммуникативное поведение. вып. 1. — воронеж: истоки, 2002. — 76 с.
6. сдобников в. в. коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода: дис. ... д. филол. н.: спец. 10.02.20 / в. в. сдобников. — нижний новгород, 2015. — 492 с.
7. селіванова о. о. Лінгвістична енциклопедія. — Полтава: Довкілля-к, 2010. — 844 с.
8. соболева М. е. Философская герменевтика: понятия и позиции. — М.: академический Проект, 2013. — 151 с.
9. Фаренц н. с. основи літературознавства: навчальний посібник. — режим доступу: http://www.big-lib.com/book/59_Osnovi_literatyroznavstva
10. Хантингтон с. столкновение цивилизаций. — М.: ооо “издательство аст”, 2003. — 603 с.
11. Швейцер а. Д. терория перевода: статус, проблемы, аспекты / а. Д. Швейцер. – М.: наука, 1988. — 280 с.
12. Шпольберг а. о некоторых вопросах теории перевода // актуальні напрями сучасної філології: матеріали міжнародної заочної науково-практичної конференції. — одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. — с. 96–99
13. Якобсон р . о. Лингвистика и поэтика // структурализм: “за” и “против”: сборник научных статей. — М.: Прогресс, 1975. — с. 193–230
14. Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. — Urbana, 1949. — 125 p.
15. Stanford Encyclopedia of Philosophy. — режим доступу: https://plato.stanford.edu/entries/hermeneutics/