Перейти до контенту

Фонетичні засоби актуалізації тематичного та рематичного компонентів речення в усному мовленні

Савченко Євгенія Юріївнаpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Одеса, Україна
E-mail: anneshirley2687@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0001–7000–5155
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-15


Ключові слова: тема, рема, паузи, наголос, ритм, темп, тембр.


Статтю присвячено дослідженню фонетичних засобів актуалізації теми та реми висловлювання в усному мовленні. У роботі розглядаються основні компоненти просодичного оформлення тема-рематичної структури висловлювання, вивчається питання про структурні одиниці інтонації. Поліфункціональність інтонації в мовленні спричиняє ускладнення вивчення просодії. На стадії інвентарно-таксономічного аналізу формальних засобів інтонації розглядаються основні компоненти просодичного оформлення тема-рематичної структури висловлювання, вивчається питання про структурні одиниці інтонації. Аналіз ґрунтується на дослідженні матеріальної суті інтонаційних одиниць, диференціацію яких забезпечують не тільки мелодійний компонент, але також і гучність, темп мовлення (включаючи паузи), тембр голосу, а також інтегральна просодична характеристика — фразовий наголос. Можна з усією визначеністю констатувати наявність суттєвих відмінностей ступеня інформативності мелодики, гучності, темпу і тембру в плані передачі значень та комплексний характер їх реалізації в мовленні. Тому важливу проблему становить не тільки вивчення ролі кожного із цих компонентів під час реалізації комунікативної функції інтонації, але й установлення їх ієрархії, взаємозв’язку і взаємозалежності.Функціональний аналіз інтонації насамперед спрямовано на конкретизацію самого принципу класифікації функціональних навантажень інтонаційних конструкцій. Підлягає вивченню питання про відносну автономність різних функцій, характер їх взаємодії. Перелік функцій інтонації може бути обмежений таким набором: інтелектуально-логічна функція (членування на синтагми, зв’язок між синтагмами, актуальне членування, акцентне виділення елементів синтагм), функція розрізнення комунікативних типів (ситуацій), функція вираження емоційного стану і відносини, функція передачі модальних відносин. На рівні просодії актуальне членування висловлювань реалізується в мовленні головним чином за допомогою використання тональних і, частково, динамічних засобів інтонації (акцент часто пов’язаний із силовими компонентами інтонації — гучністю та енергетичною складовою): при цьому важливим для ідентифікації змісту є місце розташування акценту у висловлюванні, а також деякі особливості його реалізації.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

1. антипова а. М. система английской речевой интонации / антонина Михайловна антипова. — М.: высшая школа, 1979. — 131 с.
2. Брызгунова е. а. ответы на анкету “об основах теории интонации” / е. а. Брызгунова // Проблемы фонетики. — 1993. — № 1. — с. 61–66.
3. Зиндер Л. р . общая фонетика / Лев рафаилович Зиндер. — М.: высшая школа, 1979. — 312 с.
4. кодзасов с. в. Глубинные и поверхностные структуры в интонации [Электронный ресурс] / с. в. кодзасов: институт русского языка им. в. в. виноградова ран. — режим доступа к журн.: http://www.philol.msu.ru/~otipl/ SpeechGroup/publications. html
5. кодзасов с. в. Законы фразовой акцентуации / с. в. кодзасов // Просодический строй русской речи. — 1996. — с. 181–204.
6. королёва т . М. интонация модальности в звучащей речи / татьяна Михайловна королёва. — к.: выща школа, 1989. — 148 с.
7. Меркулова н. о. Засоби тема-рематичного поділу висловлювання: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Меркулова наталя олексіївна; Дну. — Донецьк, 2006. — 170 с.
8. николаева т . М. семантика акцентного выделения / татьяна Михайловна николаева. — М.: наука, 1982. — 278 с.
9. Потапова р . к. Просодия, просодика, просодемика / р . к. Потапова // Просодия текста. — 1982. — с. 29–32.
10. стеріополо о. і. Перлокутивний ефект просодії мовлення / о. і. стеріополо // актуальні проблеми романо-германської філології в україні та Болонський процес: матеріали міжнародної наукової конференції (24–25 листопада 2004 р). — Чернівці, 2004. — с. 268–270.
11. торсуева и. Г. интонация и смысл высказывания / ирина Георгиевна торсуева. — М.: наука, 1979. — 109 с.
12. Фужерон и. Ядерное и фразовое ударение / и. Фужерон // известия ран. — 2005. — № 2. — с. 32–39.
13. Щербань Г. е. о функциях пропозициональных частиц в актуальном членении текста [Электронный ресурс] / Г. е. Щербань // исследовано в россии: электронный журнал, — 2001. — № 46. — с. 535–544. — режим доступа к журн.: http:// rubingoods.ru/964/0.pl
14. Bolinger D. Intonation as Stress Carrier / D. Bolinger // Litera. — 1955. — № 2. — P. 35– 40.
15. Cook M. The interpretation of pauses by the listener / Mark Cook, Mansur Lalljee // British Journal of Social and Clinical Psychology. — 1972. — № 9. — P. 375–376.
16. Crystal D. Prosodic systems and intonation in English / David Crystal. — London: Cambridge University Press, 1969. — 382 p.
17. Dubovsky Y. Attitudinal semantics of prosody and its metalanguage / Yury Dubovsky, Galina Yermolenko // Proc. XI-th ICPhS. — 1987. — № 5. — P. 279–282.
18. Fant G. Semantic and prosodic variabilities in connected speech / G. Fant, L. Nord, A. Kruckenberg // Proc. XI-th ICPhS. — 1987. — № 6. — P. 102–105.
19. Fry D. Prosodic phenomena / D. Fry // Manual of Phonetics. — 1968. — P. 365–410.
20. Halliday M. A. K. Intonation and Grammar in British English / Michael Alexander Kirkwood Halliday. — The Hague: Mouton, 1967. — 62 р.
21. Palmer F. R. Modality and the English verbals / Frank Robert Palmer. — London; New York: Longman linguistics libr., 1974. — 196 p.
22. Roach P. English phonetics and phonology. A practical course / Peter Roach. — Cambridge: Cambridge University Press, 1984. — 212 p.