Przeskocz do treści

Результати Рецензування

За запитом Автора редакція повідомляє його про рішення редколегії щодо прийняття рукопису до опублікування. Рішення можуть бути такими: 1) рекомендується до друку в поданому автором варіанті, 2) рекомендується до друку після внесення автором змін з урахуванням зауважень і пропозицій рецензента, 3)необхідні додаткове рецензування й призначення ще одного рецензента після доопрацювання статті автором з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених попереднім рецензентом, 4) відхилити статтю.

1.Якщо в рецензії містяться зауваження з пропозицією необхідності доопрацювання статті (внести певні корективи), стаття направляється Авторові для її удосконалення й подання оновленого варіанту. У разі незгоди Автора з положеннями рецензії він може коректно і обґрунтовано спростувати зазначені недоліки, чи аргументувати мотивацію тих авторських положень, які сприйняті Рецензентом як недоречні й недоцільні. До оновленої статті Автор додає (з урахуванням думки Рецензента) листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснення до внесених в ній змін. Удосконалений варіант статті повторно надається Рецензентові для прийняття повторного рішення й у разі згоди з Автором – підготовки мотивованого висновку про можливість її публікації.

  1. Редколегія залишає за собою право наукового та літературного редагування змісту статті за узгодженням з Автором. Незначні виправлення лексико-семантичного, пунктуаційно-граматичного, мовно-стилістичного або формально-технічного характеру, які не впливають на якість змісту статті, вносяться технічним редактором без узгодження з Автором. За необхідності з’ясування окремих питань, що виникли, або у зв’язку з бажанням Автора рукопису, останні повертаються йому у вигляді макету для схвалення.
  2. За запитом Автора Редакція надає йому довідку про прийняття статті до опублікування за підписом Головного редактора.
  3. Датою прийняття статті до друку вважається дата рішення редакційної колегії щодо виправданості опублікування статті в тому чи тому випуску цього наукового видання.

Підставами для відхилення статті від опублікування є такі чинники:

  1. Перевірка рукопису статті в системі (Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT) не дала позитивного результату (виявлено плагіат).
  2. Стаття не відповідає галузевому профілю збірника наукових праць

3.У статті не витримано вимоги, передбачені стандартизованими підходами до наукових статей, що встановлені МОН України та міжнародними конвенціями.

4.Не враховано зауваження й побажання Рецензентів з приводу дискусійних питань, що виникли при рецензуванні.

  1. Редакційною колегією на підставі експертної оцінки двох Рецензентів прийнято рішення про повернення Авторові рукопису без права його повторного подання в редакцію.