Перейти до контенту

Переклад українськомовної наукової літератури англійською мовою: граматичний аспект

Науменко А. М., Жмаєва Н. С., Кіоссе В. П.pdf
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2018-26-13


Ключові слова: наукова література, наукова стаття, інформативний переклад, трансформація.


У статті розглядається специфіка відтворення граматичних особливостей українськомовної наукової літератури англійською мовою. Результати дослідження дозволяють констатувати, що зміни структури вихідного тексту в процесі перекладу відбуваються відповідно до норм цільової мови. Найчастотнішими трансформаціями в процесі перекладу постають заміни частин мови, перебудова синтаксичної структури речення та перестановки, менш частотними прийомами перекладу виявляються синтаксичне уподібнення, об’єднання та членування речень.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. — К.: Політична думка, 1999. — Ч. 1. — 316 с.

Карабан В. І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 608 с.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу : підручник. — К.: Інкос, 2002. — 317 с.

Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. — М. : Высшая школа, 1980. — 215 с.

Мушніна О. О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / О. О. Мушніна. — К., 2006. — 15 с.

Питимирова Н. Е. Особенности текста научного стиля [Електронний ресурс] // Молодой ученый. — 2015. — № 7. — С. 987–989. — Режим доступу до ресурсу: URL https://moluch.ru/archive/87/16950/

Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика : статус, проблемы, аспекты. — М. : Наука, 1988. — 215 с.

Шубина Н. Л. Научная коммуникация: поиски разумного компромисса [Електронний ресурс] // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2009. — № 104. — С. 87–95. — Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-kommunikatsiya-poiski-razumnogo-kompromissa