Przeskocz do treści

Психолінгвістичний підхід до аналізу художнього твору (на матеріалі уривка з роману М. L. STEDMAN “THE LIGHT BETWEEN OCEANS”)

Дружина Тетяна Антонівнаpdf
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, Одеса, Україна
E-mail: t.a.druzhyna@gmail.com
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–2679–713X
DOI: https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-8


Ключові слова: художній текст, переклад, психолінгвістичний текстовий аналіз, контент-аналіз.


У статті розглядається підхід до психолінгвістичного аналізу оригінального тексту (уривок з роману M. L. Stedman “The Light between Oceans”) і текст перекладу (український переклад виконаний Н. Хаєтською). Саме психолінгвістика покликана вивчати мову як феномен психіки, “розкрити” роботу перекладача, його реальні дії на психологічному рівні. Психологічну природу мають й три стадії перекладу (розуміння вихідного тексту, “осмислення” форм вихідної мови і вибір форм мови перекладу). Психолінгвістичні аспекти аналізу тексту висвітлили такі вчені, як М. Жинкін, С. Засєкін, І. Зимня, О. Кубрякова, О. М. Леонтьєв, О. О. Леонтьєв, О. Лурія, В. Нурієв, О. Ребрій, Т. Пшенкіна, Л. Сахарний, Ю. Сорокін, О. Шахнарович та ін. Будь-яке сприймання перебуває у просторі психологічної науки, то виникає потреба у висвітленні психолінгвістичних передумов аналізу та інтерпретації художнього твору. Використання психолінгвістичного аналізу художнього тексту є досить корисним і доцільним, оскільки з його допомогою можна дослідити, яким чином професійні перекладачі передають емоційну наповненість тексту іншими мовами.

Метод психолінгвістичного текстового аналізу спрямований на дослідження лінгвостилістичних характеристик текстів. До уваги беруться такі головні показники: обсяг тексту; кількість речень; їхній середній розмір; коефіцієнт словникової (лексичної) різноманітності; коефіцієнт дієслівності / агресивності; коефіцієнт логічної зв’язності; коефіцієнт емболії. Психолінгвістичний текстовий аналіз показав, що текст перекладу відповідає тексту оригіналу, різниця між показниками досить незначна та не може вплинути на сприйняття тексту перекладу реципієнтами. Контент-аналіз показав, що у тексті перекладу присутні усі категорії тексту оригіналу та повністю співпадає кількість проаналізованих слів, що свідчить про відповідність та адекватність тексту перекладу, його високу спроможність повністю відтворити задум автора. Проведені аналізи висвітлюють лише один з аспектів експериментального дослідження особливостей тексту оригіналу і тексту перекладу художнього твору, що відкриває перспективи подальшого дослідження зазначеної проблематики.


ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ

1. Жинкин н. и. речь как проводник информации. М. : наука, 1982. 157 с.
2. Засєкін с. в. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія. Луцьк : волин. нац. ун-т ім. Лесі українки, 2012. 272 с.
3. крылов а. а., Маничев с. а. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. — сПб. : Питер, 2000. — 560 с.
4. Corpas Pastor G. Translation Universals : Do they exist? A corpus-based and NLP approach to convergence / G. Corpas Pastor, R. Mitkov, N. Afzal, L. Garcia Moya. Proceedings of the LREC (2008) Workshop on “Comparable Corpora”. LREC-08. Marrakesh, Morocco, 2008.


МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Stedman M. L. The Light between Oceans. Дата оновлення : 10.10.2018. URL : https:// ru.scribd.com/doc/97833263/The-Light-Between-Oceans-A-Novel-by-M-L-Stedman (дата звернення: 10.10.2018).
2. стедман М. Л. світло між двох океанів : роман / пер. з англ. н. Хаєцької. Харків: книжковий клуб “клуб сімейного дозвілля”, 2016. 304 с. Дата оновлення : 06.11.2018. URL : https://www.rulit.me/books/svitlo-mizh-dvoh-okeanivread-442797–1.html (дата звернення: 08.11.2018).